Đăng nhập

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

[ Cập nhật lúc: 01:59 21/01/2022 ]

14582062 Lượt xem

Đang tiến hành

5.6 (4 người đã đánh giá)

Nội dung

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu...

Danh sách chương

Chapter 704

20

Chapter 703

50

Chapter 702

87

Chapter 701

59

Chapter 700

74

Chapter 699

97

Chapter 698

121

Chapter 697

97

Chapter 696

94

Chapter 695

104

Chapter 694

74

Chapter 693

101

Chapter 692

0

Chapter 691

188

Chapter 690

105

Chapter 689

139

Chapter 688

84

Chapter 687

179

Chapter 686

160

Chapter 685

154

Chapter 684

149

Chapter 683

149

Chapter 682

162

Chapter 681

161

Chapter 680

143

Chapter 679

117

Chapter 678

163

Chapter 677

143

Chapter 676

146

Chapter 675

83

Chapter 674

79

Chapter 673

76

Chapter 672

74

Chapter 671

73

Chapter 670

1823

Chapter 669

1527

Chapter 668

85

Chapter 667

134

Chapter 666

1207

Chapter 665

1500

Chapter 664

1264

Chapter 663

114

Chapter 662

102

Chapter 661

71

Chapter 660

1601

Chapter 659

102

Chapter 658

117

Chapter 657

1670

Chapter 656

1358

Chapter 655

116

Chapter 654

1331

Chapter 653

115

Chapter 652

80

Chapter 651

104

Chapter 650

123

Chapter 649

121

Chapter 648

101

Chapter 647

1483

Chapter 646

124

Chapter 645

115

Chapter 644

79

Chapter 643

73

Chapter 642

185

Chapter 641

1891

Chapter 640

83

Chapter 639

1505

Chapter 638

1131

Chapter 637

148

Chapter 636

165

chapter 635

175

chapter 634

115

chapter 633

115

Chapter 632

1399

Chapter 631

168

Chapter 630

1006

Chapter 629

1182

Chapter 628

144

Chapter 627

179

Chapter 626

101

Chapter 625

157

Chapter 624

173

Chapter 623

166

Chapter 622

156

Chapter 621

109

Chapter 620

170

Chapter 619

159

Chapter 618

186

Chapter 617

1375

Chapter 616

168

Chapter 615

163

Chapter 614

1708

chapter 613

103

chapter 612

93

chapter 611

93

chapter 610

1337

chapter 609

100

chapter 608

93

chapter 607

91

chapter 606

90

chapter 605

112

chapter 604

88

chapter 603

100

chapter 602

96

chapter 601

103

chapter 600

105

chapter 599

90

chapter 598

101

chapter 597

97

chapter 596

94

chapter 595

82

chapter 594

92

chapter 593

1424

chapter 592

102

chapter 591

90

chapter 590

111

chapter 589

118

chapter 588

129

chapter 587

107

chapter 586

93

chapter 585

90

chapter 584

93

chapter 583

93

chapter 582

96

chapter 581

1116

chapter 580

98

Chapter 579

601

Chapter 578

444

chapter 577

196

chapter 576

154

chapter 575

152

chapter 574

176

chapter 573

147

chapter 572

936

chapter 571

189

chapter 570

145

chapter 569

146

chapter 568

145

chapter 567

134

chapter 566

134

chapter 565

154

chapter 564

130

chapter 563

146

chapter 562

157

chapter 561

150

chapter 560

145

chapter 559

2126

chapter 558

138

chapter 557

141

chapter 556

131

chapter 555

1455

chapter 554

134

chapter 553

148

chapter 552

134

chapter 551

137

chapter 550

130

chapter 549

133

chapter 548

131

chapter 547

1020

chapter 546

129

chapter 545

118

chapter 544

1250

chapter 543

146

chapter 542

144

chapter 541

977

chapter 540

135

chapter 539

122

chapter 538

135

chapter 537

120

chapter 536

977

chapter 535

1526

chapter 534

122

chapter 533

1663

chapter 532

116

chapter 531

1643

chapter 530

144

chapter 529

139

chapter 528

971

chapter 527

134

chapter 526

122

chapter 525

133

chapter 524

120

chapter 523

123

chapter 522

118

chapter 521

119

chapter 520

122

chapter 519

114

chapter 518

110

chapter 517

114

chapter 516

142

chapter 515

121

chapter 514

125

chapter 513

124

chapter 512

132

chapter 511

1045

chapter 510

174

chapter 509

135

chapter 508

1731

chapter 507

125

chapter 506

150

chapter 505

1214

chapter 504

126

chapter 503

1171

chapter 502

132

chapter 501

135

chapter 500

154

chapter 499

120

chapter 498

149

chapter 497

130

chapter 496

152

chapter 495

1414

chapter 494

833

chapter 493

919

chapter 492

1298

chapter 491

139

chapter 490

119

chapter 489

130

chapter 488

121

chapter 487

1305

chapter 486

124

chapter 485

116

chapter 484

119

chapter 483

119

chapter 482

124

chapter 481

1934

chapter 480

116

chapter 479

116

chapter 478

115

chapter 477

1189

chapter 476

1517

chapter 475

116

chapter 474

116

chapter 473

112

chapter 472

161

chapter 471

157

chapter 470

135

chapter 469

1313

chapter 468

120

chapter 467

130

chapter 466

1156

chapter 465

154

chapter 464

139

chapter 463

112

chapter 462

1024

chapter 461

1168

chapter 460

144

chapter 459

112

chapter 458

123

chapter 457

117

chapter 456

128

chapter 455

121

chapter 454

114

chapter 453

133

chapter 452

106

chapter 451

124

chapter 450

117

chapter 449

119

chapter 448

143

chapter 447

1006

chapter 446

931

chapter 445

1670

chapter 444

146

chapter 443

987

chapter 442

124

chapter 441

1395

chapter 440

124

chapter 439

1847

chapter 438

132

chapter 437

126

chapter 436

123

chapter 435

134

chapter 434

134

chapter 433

2076

chapter 432

1118

chapter 431

1214

chapter 430

134

chapter 429

1110

chapter 428

130

chapter 427

123

chapter 426

128

chapter 425

1087

chapter 424

1251

chapter 423

806

chapter 422

124

chapter 421

145

chapter 420

139

chapter 419

118

chapter 418

120

chapter 417

134

chapter 416

130

chapter 415

1048

chapter 414

128

chapter 413

131

chapter 412

120

chapter 411

130

chapter 410

120

chapter 409

124

chapter 408

125

chapter 407

1829

chapter 406

151

chapter 405

144

chapter 404

1445

chapter 403

137

chapter 402

140

chapter 401

124

chapter 400

144

1187

chapter 397

132

chapter 396

1185

chapter 395

858

chapter 394

1025

chapter 393

1092

chapter 392

134

chapter 391

119

chapter 390

131

chapter 389

132

chapter 388

1524

chapter 387

123

chapter 386

1558

chapter 385

1087

chapter 384

892

chapter 383

138

chapter 382

1464

chapter 381

122

chapter 380

127

chapter 379

131

chapter 378

144

chapter 377

121

chapter 376

979

chapter 375 fix

133

chapter 374

128

chapter 373

119

chapter 372

129

chapter 371

1688

chapter 370

2728

chapter 369

128

chapter 368

1318

chapter 367

1461

chapter 366

130

chapter 365

129

chapter 364

132

chapter 363

166

chapter 362

121

chapter 361

131

chapter 360

132

chapter 359

136

chapter 358

132

chapter 357

1284

chapter 356

131

chapter 355

119

chapter 354

137

chapter 344

173

chapter 343 video

205

chapter 342 video

188

chapter 341 video

210

chapter 340 video

221

chapter 339

218

chapter 338

219

chapter 337

187

chapter 336

231

chapter 335

398

chapter 334

11653

chapter 333

10788

chapter 332

10207

chapter 331

8694

chapter 330

9433

chapter 329 video

8837

chapter 328

8687

chapter 327

8643

chapter 326

8203

chapter 325

12877

chapter 324

12038

chapter 323

13526

chapter 322

12255

chapter 321

13712

chapter 320

12349

chapter 319

12188

chapter 318

13428

chapter 317

12836

chapter 316

12603

chapter 315

13642

chapter 314

13045

chapter 313

12903

chapter 312

11901

chapter 311

12933

chapter 310

13853

chapter 309

13983

chapter 308

14258

chapter 307

15033

chapter 306

15401

chapter 305

15833

chapter 304

15047

chapter 303

16647

chapter 302

17512

chapter 301

17759

chapter 300

19081

chapter 299

18344

chapter 298

18252

chapter 297 video

17028

chapter 296

18831

chapter 295

20180

chapter 294

19924

chapter 293

19668

chapter 292

20561

chapter 291

20783

chapter 290

23625

chapter 289

22953

chapter 288

21225

chapter 287

20521

chapter 286

23176

chapter 285

25365

chapter 284 video

21425

chapter 283

23746

Chapter 282

24154

Chapter 281

23282

Chapter 280

23630

Chapter 279

22691

Chapter 278

22138

Chapter 277

22733

chapter 276

22452

chapter 275

19873

chapter 274

19034

chapter 273

23478

chapter 272

20299

chapter 271

21993

chapter 270

21673

Chapter 269

22916

Chapter 268

24119

chapter 267

21412

Chapter 266

26734

chapter 265

28318

chapter 264

31644

chapter 263

29357

chapter 262

27504

chapter 261

24598

Chapter 260

28316

Chapter 259

26131

Chapter 258

30535

Chapter 257

25312

Chapter 256

28173

Chapter 255

29897

Chapter 254

27139

Chapter 253

25529

Chapter 252

27277

Chapter 251

27152

Chapter 250

28981

Chapter 249

26227

Chapter 248

27523

Chapter 247

23212

Chapter 246

20757

Chapter 245

30111

Chapter 244

29263

Chapter 243

22789

Chapter 242

25028

chapter 241

31660

chapter 240

23937

chapter 239

20458

chapter 238

19504

chapter 237

20725

chapter 236

19198

chapter 235

16301

chapter 234

19781

chapter 233

18808

chapter 232

18825

chapter 231

18534

chapter 230

22060

chapter 229

18081

chapter 228

19834

chapter 227

17426

chapter 226

16718

chapter 225

21974

chapter 224

24408

chapter 223

25249

chapter 222

23346

chapter 221

23548

chapter 220

25714

chapter 219

23367

chapter 218