Đăng nhập

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

[ Cập nhật lúc: 04:53 20/04/2022 ]

34072721 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (17 người đã đánh giá)

Nội dung

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Chapter 376

3973

Chapter 375.5

1378

chapter 375

887

chapter 374.5

693

chapter 374

651

chapter 373.5

599

chapter 373

570

chapter 372.5

583

chapter 372

516

chapter 371.5

509

Chapter 371

1488

Chapter 370.5

1341

Chapter 370

1143

Chapter 369.5

1031

Chapter 369

1125

Chapter 368.5

983

Chapter 368

1043

Chapter 367.5

1116

Chapter 367

1105

Chapter 366.5

1060

Chapter 366

1044

Chapter 365.5

1074

Chapter 365

1046

1587

Chapter 364.5

1560

Chapter 364

1064

Chapter 363.5

1029

Chapter 363

1182

Chapter 363

0

Chapter 362.5

944

Chapter 362

922

Chapter 361.5

987

Chapter 361

1011

Chapter 360.5

1037

Chapter 360

1024

Chapter 359.5

946

Chapter 359

946

Chapter 358.5

945

Chapter 358

1032

Chapter 357.5

1094

Chapter 357

1099

Chapter 356.5

1699

Chapter 356

1871

Chapter 355.5

1554

Chapter 355

1980

Chapter 354.5

2235

Chapter 354

1203

Chapter 353.5

1351

Chapter 353

3462

Chapter 352.5

1334

Chapter 352

918

Chapter 351.5

846

Chapter 351

867

Chapter 350.5

2246

Chapter 350

881

Chapter 349.5

789

Chapter 349

2188

Chapter 348.5

804

Chapter 348

796

Chapter 347.5

769

Chapter 347

839

Chapter 346.5

2740

Chapter 346

789

Chapter 345.5

768

Chapter 345

786

Chapter 344.5

939

Chapter 344

832

Chapter 343.5

807

Chapter 343

1949

Chapter 342.5

1832

Chapter 342

844

Chapter 341.5

1509

Chapter 341

844

Chapter 340.5

799

Chapter 340

793

Chapter 339.5

761

Chapter 339

741

Chapter 338.5

777

Chapter 338

1570

Chapter 337.5

765

Chapter 337

1761

Chapter 336.5

755

Chapter 336

747

Chapter 335.5

796

Chapter 335

849

Chapter 334.5

883

Chapter 334

760

Chapter 333.5

758

Chapter 333

727

Chapter 332.5

778

Chapter 332

1822

Chapter 331.5

678

Chapter 331

761

Chapter 330.5

784

Chapter 330

804

Chapter 329.5

1979

Chapter 329

805

Chapter 328.5

1836

Chapter 328

1572

Chapter 327.5

861

Chapter 327

1811

Chapter 326.5

843

Chapter 326

766

Chapter 325.5

936

Chapter 325

810

Chapter 324.5

1883

Chapter 324

808

Chapter 323.5

795

Chapter 323

863

Chapter 322.5

913

Chapter 321.5

936

Chapter 321

992

Chapter 320

930

Chapter 319.5

936

Chapter 319

808

Chapter 318.5

928

Chapter 318

802

Chapter 317.5

818

Chapter 317

856

Chapter 316.5

888

Chapter 316

919

Chapter 315.5

832

Chapter 315

924

Chapter 314.5

819

Chapter 314

1036

Chapter 313,5

1787

Chapter 313

957

Chapter 312.5

862

Chapter 312

962

Chapter 311.5

1073

Chapter 311

951

Chapter 310.5

926

Chapter 310

880

Chapter 309.5

860

Chapter 309

879

Chapter 308.5

2586

Chapter 308

820

Chapter 307.5

823

Chapter 307

880

Chapter 306.5

892

Chapter 306

871

Chapter 305.5

884

Chapter 305

1012

chapter 304.5

1155

chapter 304

1012

Chapter 303.5

1492

Chapter 303

946

chapter 302.5

1047

chapter 302

841

chapter 301.5

817

chapter 301

855

chapter 300.5

798

chapter 300

878

chapter 299.5

754

chapter 299

709

chapter 298.5

708

chapter 298

752

chapter 297.5

778

chapter 297

739

chapter 296.5

704

chapter 296

720

chapter 295.5

700

chapter 295

725

chapter 294.5

3521

chapter 294

743

chapter 293.5

646

chapter 293

663

chapter 292.5

685

chapter 292

3521

chapter 291.5

664

chapter 291

651

chapter 290.5

3494

chapter 290

682

chapter 289.5

635

chapter 289

650

chapter 288.5

699

chapter 288

676

chapter 287.5

736

chapter 287

3482

chapter 286.5

645

chapter 286

654

chapter 285.5

710

chapter 285

663

chapter 284.5

652

chapter 284

673

chapter 283.5

648

chapter 283

700

chapter 282.5

683

chapter 282

845

chapter 281.5

709

chapter 281

637

chapter 280.5

549

chapter 280

553

chapter 279.5

553

chapter 279

542

chapter 278.5

556

chapter 278

549

chapter 277.5

560

chapter 277

528

chapter 276.5

560

chapter 276

510

chapter 275.5

549

chapter 275

593

chapter 274.5

543

chapter 274

558

chapter 273.5

530

chapter 273

563

chapter 272.5

557

chapter 272

586

chapter 271.5

532

chapter 271

540

chapter 270.5

533

chapter 270

531

chapter 269.5

516

chapter 269

586

chapter 268.5

617

chapter 268

798

chapter 267.5 video

599

chapter 267 video

615

chapter 266.5 video

556

chapter 266 video

553

chapter 265.5

686

chapter 265

550

chapter 264.5

561

chapter 264

521

chapter 263.5

527

chapter 263

554

chapter 262.5 video

558

chapter 262

615

chapter 261.5 video

546

chapter 261

615

chapter 260.5

673

chapter 260

601

chapter 259.5

583

chapter 259

560

chapter 258.5

616

chapter 258

540

chapter 257.5

610

chapter 257

700

chapter 256.5

621

chapter 256

578

chapter 255.5

569

chapter 255

640

chapter 254.5

538

chapter 254

559

chapter 253.5 video

576

chapter 253

582

chapter 252.5

525

chapter 252

626

chapter 251.5

594

chapter 251

571

chapter 250.5

728

chapter 250

640

chapter 249.5

762

chapter 249

33247

chapter 248.5

32759

Chapter 248

32702

chapter 247.5

31340

Chapter 247

33555

Chapter 246.5

34164

Chapter 246

35906

Chapter 245.5

33153

Chapter 245

33472

Chapter 244.5

33219

chapter 244

34263

chapter 243.5

33885

chapter 243

31834

Chapter 242.5

34974

Chapter 242

35713

Chapter 241.5

34505

Chapter 241

40526

Chapter 240.5

40359

Chapter 240

43325

Chapter 239.5

40135

Chapter 239

42363

Chapter 238.5

24256

Chapter 238

46151

Chapter 237.5

44112

Chapter 237

39607

chapter 236

46069

chapter 235

41513

chapter 234

37186

chapter 233

39427

chapter 232

38584

chapter 231

40196

Chapter 230

54867

Chapter 229

50785

Chapter 228

45756

Chapter 227

54943

Chapter 226

44851

Chapter 225

51334

Chapter 224

46533

Chapter 223.5

44567

Chapter 223

32758

Chapter 222,5

33495

Chapter 222

46111

Chapter 221.5

28085

Chapter 221

36395

Chapter 220.5

48872

Chapter 220

33492

Chapter 219.5

35462

Chapter 219

48047

Chapter 218.5

30219

Chapter 218

37204

Chapter 217.5

58566

Chapter 217

32603

Chapter 216.5

33042

Chapter 216

54876

Chapter 215.5

37463

Chapter 215

51224

Chapter 214.5

36384

Chapter 214

36182

Chapter 213

51051

Chapter 212

50191

Chapter 211

38572

Chapter 210

58712

Chapter 209

42594

Chapter 208

60864

Chapter 207

43701

Chapter 206

61289

Chapter 205.5

41490

Chapter 205

54490

Chapter 204.5

46342

Chapter 204

49207

Chapter 203.5

48186

Chapter 203

48869

Chapter 202.5

47959

Chapter 202

56403

Chapter 201.5

51711

Chapter 201

55892

Chapter 200.5

55809

Chapter 200

64867

Chapter 199.5

55456

Chapter 199

57173

Chapter 198.5

63592

Chapter 198

76304

Chapter 197.5

60581

Chapter 197

59294

Chapter 196.5

59683

Chapter 196

69907

Chapter 195.5

69411

Chapter 195

51109

Chapter 194.5

62935

Chapter 194

65634

Chapter 193

84664

Chapter 192

74759

Chapter 191

76236

Chapter 190

79170

Chapter 189 full

81034

Chapter 188.5

68228

Chapter 188

68825

Chapter 187.5

70489

Chapter 187

70677

Chapter 186.5

66523

Chapter 186

72928

Chapter 185.5

80009

Chapter 185

90369

Chapter 184.5

63043

Chapter 184

65275

Chapter 183.5

67349

Chapter 183

68391

Chapter 182.5

71645

Chapter 182

65341

Chapter 181

77670

Chapter 180.5

72999

Chapter 180

84189

Chapter 179.5

80418

Chapter 179

80838

Chapter 178

80731

Chapter 177.5

71063

Chapter 177

76299

Chapter 176.5

74352

Chapter 176

76652

Chapter 175.5

85190

Chapter 175

77040

Chapter 174.5

72514

Chapter 174

70298

Chapter 173.5

71514

Chapter 173

87227

Chapter 172.5

115661

Chapter 172

79469

Chapter 171.5

7318

Chapter 171

73649

Chapter 170.5

85814

Chapter 170

80615

Chapter 169.5

76941

Chapter 169

104750

Chapter 168.5

116170

Chapter 168

85622

Chapter 167.5

109666

Chapter 167

109059

Chapter 166.5

90647

Chapter 166

73427

Chapter 165.5

72822

Chapter 165

77995

Chapter 164.5

80831

Chapter 164

81997

Chapter 163.5

72841

Chapter 163

73233

Chapter 162.5

84467

Chapter 162

123788

Chapter 161.5

92310

Chapter 161

88296

Chapter 160.5

87765

Chapter 160

101685

Chapter 159.5

4829

Chapter 159

84113

Chapter 158.5

4753

Chapter 158

83268

Chapter 157.5

4856

Chapter 157

93540

Chapter 156.5

5686

Chapter 156

90327

Chapter 155.5

4840

Chapter 155

88688

Chapter 154.5

4684

Chapter 154

88078

Chapter 153.5

4924

Chapter 153

82577

Chapter 152.5

5201

Chapter 152

96986

Chapter 151.5

4931

Chapter 151

95878

Chapter 150.5

5161

Chapter 150

102840

Chapter 149.5

4886

Chapter 149

104587

Chapter 148.5

4862

Chapter 148

87899

Chapter 147.5

4834

Chapter 147

105119

Chapter 146.5

80934

Chapter 146

98905

Chapter 145.5

102963

Chapter 145

106789

Chapter 144.5

98437

Chapter 144

100384

Chapter 143

104199

Chapter 142.5

7823

Chapter 142

94602

Chapter 141.5

7988

Chapter 141

91271

Chapter 140.5

5889

Chapter 140

112056

Chapter 139.5

5726

Chapter 139

90485

Chapter 138.5

5663

Chapter 138

92296

Chapter 137.5

5410

Chapter 137

94142

Chapter 136.5

92170

Chapter 136

93412

Chapter 135.5

86875

Chapter 135

86351

Chapter 134.5

84947

Chapter 134

87797

Chapter 133.5

84538

Chapter 133

86213

Chapter 132.5

82416

Chapter 132

84827

Chapter 131.5

82085

Chapter 131

85535

Chapter 130.5

91409

Chapter 130

97019

Chapter 129.5

0

Chapter 129

101910

Chapter 128.5

10380

Chapter 128

103141

Chapter 127.5

11370

Chapter 127

105458

Chapter 126.5

20874

Chapter 126

98309

Chapter 125.5

6038

Chapter 125

99889

Chapter 124.5

98667

Chapter 124

101595

Chapter 123.5

101131

Chapter 123

99349

Chapter 122.5

5953

Chapter 122

97940

Chapter 121.5

5555

Chapter 121

100050

Chapter 120.5

5974

Chapter 120