Đăng nhập

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

[ Cập nhật lúc: 09:22 20/04/2022 ]

12061479 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (16 người đã đánh giá)

Nội dung

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Dương Khai - đệ tử thí luyện kiêm sai vặt quét rác của Lăng Tiêu Các, ngẫu nhiên lấy được một bản vô tự hắc thư, từ đó về sau bước lên võ đạo dằng dặc

Danh sách chương

Chapter 2151

746

Chapter 2150

154

Chapter 2149

117

Chapter 2148

91

Chapter 2147

80

Chapter 2146

78

Chapter 2145

90

Chapter 2144

91

Chapter 2143

81

Chapter 2142

92

Chapter 2140

208

Chapter 2139

78

Chapter 2138

83

Chapter 2137

75

Chapter 2136

74

Chapter 2135

83

Chapter 2134

69

Chapter 2133

74

Chapter 2132

65

Chapter 2131

67

Chapter 2130

71

Chapter 2129

75

Chapter 2128

78

Chapter 2127

65

Chapter 2126

62

Chapter 2125

76

Chapter 2124

65

Chapter 2123

68

Chapter 2122

74

Chapter 2121

76

Chapter 2120

77

Chapter 2119

60

Chapter 2118

69

Chapter 2117

68

Chapter 2116

68

Chapter 2115

68

Chapter 2114

75

Chapter 2113

66

Chapter 2112

67

Chapter 2111

58

Chapter 2110

64

Chapter 2109

60

Chapter 2108

57

Chapter 2107

55

Chapter 2106

58

Chapter 2105

55

Chapter 2104

57

Chapter 2103

53

Chapter 2102

55

Chapter 2101

56

Chapter 2100

60

Chapter 2099

54

Chapter 2098

59

Chapter 2097

55

Chapter 2096

54

Chapter 2095

56

Chapter 2094

52

Chapter 2093

53

Chapter 2092

57

Chapter 2091

59

Chapter 2090

58

Chapter 2089

59

Chapter 2088

60

chapter 2087

381

chapter 2086

271

chapter 2085

183

chapter 2084

127

chapter 2083

103

chapter 2082

98

chapter 2081

109

chapter 2080

109

chapter 2079

96

chapter 2078

90

chapter 2077

91

chapter 2076

87

chapter 2075

86

chapter 2074

90

chapter 2073

85

chapter 2072

86

chapter 2071

84

chapter 2070

90

chapter 2069

89

chapter 2068

79

chapter 2067

92

chapter 2066

93

chapter 2065

92

chapter 2064

80

chapter 2063

80

chapter 2062

88

chapter 2061

79

chapter 2060

87

chapter 2059

70

chapter 2058

70

chapter 2057

72

chapter 2056

68

chapter 2055

73

chapter 2054

88

chapter 2053

74

chapter 2052

66

chapter 2051

63

chapter 2050

68

chapter 2049

76

chapter 2048

63

chapter 2047

73

chapter 2046

67

chapter 2045

62

chapter 2044

70

chapter 2043

70

chapter 2042

455

chapter 2041

154

chapter 2040

125

chapter 2039

122

chapter 2038

109

chapter 2037

112

chapter 2036

112

chapter 2035

119

chapter 2034

113

chapter 2033

109

chapter 2032

111

chapter 2031

129

Chapter 2030

556

Chapter 2029

251

Chapter 2028

184

Chapter 2027

246

Chapter 2026

167

Chapter 2025

171

Chapter 2024

305

Chapter 2023

181

Chapter 2022

167

Chapter 2021

228

chapter 2020

161

chapter 2019

153

chapter 2018

136

chapter 2017

136

chapter 2016

131

Chapter 2015

221

Chapter 2014

152

Chapter 2013

149

Chapter 2012

209

Chapter 2011

221

Chapter 2010

189

Chapter 2009

321

Chapter 2008

219

Chapter 2007

167

Chapter 2006

262

Chapter 2005

150

Chapter 2004

139

Chapter 2003

247

Chapter 2002

176

Chapter 2001

150

Chapter 2000

245

Chapter 1999

153

Chapter 1998

131

Chapter 1997

127

chapter 1996

213

chapter 1995

156

chapter 1994

137

chapter 1993

136

chapter 1992

131

chapter 1991

160

chapter 1990

150

chapter 1989

188

Chapter 1988

422

Chapter 1987

254

Chapter 1986

191

Chapter 1985

219

Chapter 1984

163

Chapter 1983

182

Chapter 1982

273

Chapter 1981

196

Chapter 1980

183

Chapter 1979

291

Chapter 1978

220

Chapter 1977

191

Chapter 1976

335

Chapter 1975

225

Chapter 1974

216

Chapter 1973

348

Chapter 1972

358

Chapter 1971

251

Chapter 1970

248

Chapter 1969

160

Chapter 1968

165

Chapter 1967

233

Chapter 1966

161

Chapter 1965

165

Chapter 1964

150

Chapter 1963

166

Chapter 1962

184

Chapter 1961

361

Chapter 1960

187

Chapter 1959

248

Chapter 1958

166

Chapter 1957

149

Chapter 1956

149

Chapter 1955

300

Chapter 1954

166

Chapter 1953

156

Chapter 1952

155

Chapter 1951

159

Chapter 1950

173

Chapter 1949

392

Chapter 1948

369

Chapter 1947

231

Chapter 1946

263

Chapter 1945

192

Chapter 1944

173

Chapter 1943

0

Chapter 1942

287

Chapter 1941

320

Chapter 1940

258

Chapter 1939

191

Chapter 1938

188

Chapter 1937

242

Chapter 1936

179

Chapter 1935

180

chapter 1934

240

chapter 1933

185

chapter 1932

168

chapter 1931

172

chapter 1930

164

chapter 1929

158

chapter 1928

160

chapter 1927

150

chapter 1926

155

chapter 1925

172

chapter 1924

164

chapter 1923

153

chapter 1922

149

chapter 1921

152

chapter 1920

160

chapter 1919

167

Chapter 1918

623

Chapter 1917

360

Chapter 1915

385

Chapter 1914

278

Chapter 1913

351

Chapter 1912

303

Chapter 1911

335

Chapter 1910

291

Chapter 1909

344

Chapter 1908

297

Chapter 1907

258

Chapter 1906

202

Chapter 1905

257

Chapter 1904

272

Chapter 1903

302

Chapter 1902

269

Chapter 1901

286

Chapter 1900

261

Chapter 1899

268

Chapter 1898

257

Chapter 1897

229

Chapter 1896

204

Chapter 1895

183

Chapter 1894

273

Chapter 1893

257

Chapter 1892

281

Chapter 1891

193

Chapter 1890

176

Chapter 1889

187

Chapter 1888

197

Chapter 1887

173

Chapter 1886

343

Chapter 1885

187

Chapter 1884

261

Chapter 1883

309

Chapter 1882

269

Chapter 1881

405

Chapter 1880

273

Chapter 1879

268

Chapter 1878

208

Chapter 1877

275

Chapter 1876

292

Chapter 1875

205

Chapter 1874

255

Chapter 1873

196

Chapter 1872

296

Chapter 1871

364

Chapter 1870

390

Chapter 1869

270

Chapter 1868

508

Chapter 1867

1208

Chapter 1866

979

Chapter 1865

295

Chapter 1864

232

Chapter 1863

265

Chapter 1862

277

Chapter 1861

200

Chapter 1860

190

Chapter 1859

236

Chapter 1858

175

Chapter 1857

164

Chapter 1856

249

Chapter 1855

209

Chapter 1854

172

Chapter 1853

237

Chapter 1852

174

Chapter 1851

243

Chapter 1850

248

Chapter 1849

183

Chapter 1848

249

Chapter 1847

187

Chapter 1846

185

Chapter 1845

235

Chapter 1844

427

Chapter 1943

706

Chapter 1842

336

Chapter 1841

243

Chapter 1840

185

Chapter 1839

281

Chapter 1838

190

Chapter 1837

242

Chapter 1836

290

Chapter 1835

255

Chapter 1834

183

Chapter 1833

178

Chapter 1832

241

Chapter 1831

269

Chapter 1830

291

Chapter 1829

295

Chapter 1828

234

Chapter 1827

321

Chapter 1826

276

Chapter 1825

387

Chapter 1824

346

Chapter 1823

275

Chapter 1822

204

Chapter 1821

224

Chapter 1820

300

Chapter 1819

202

Chapter 1818

197

Chapter 1817

210

Chapter 1816

248

Chapter 1815

265

Chapter 1814

266

Chapter 1813

216

Chapter 1812

221

Chapter 1811

317

Chapter 1810

258

Chapter 1809

313

Chapter 1808

288

Chapter 1807

277

Chapter 1806

229

Chapter 1805

270

Chapter 1804

313

Chapter 1803

205

Chapter 1802

271

Chapter 1801

235

Chapter 1800

232

Chapter 1799

280

Chapter 1798

233

Chapter 1797

220

Chapter 1796

313

Chapter 1795

324

Chapter 1794

274

Chapter 1793

221

Chapter 1792

317

Chapter 1791

307

Chapter 1790

294

Chapter 1789

266

Chapter 1788

290

Chapter 1787

224

Chapter 1786

215

Chapter 1785

207

Chapter 1784

199

Chapter 1783

210

Chapter 1782

345

Chapter 1781

243

Chapter 1780

332

Chapter 1779

223

Chapter 1778

299

Chapter 1777

223

Chapter 1776

221

Chapter 1775

333

Chapter 1774

344

Chapter 1773

269

Chapter 1772

314

Chapter 1771

222

Chapter 1770

221

Chapter 1769

222

Chapter 1768

340

Chapter 1767

257

Chapter 1766

330

Chapter 1765

340

Chapter 1764

396

Chapter 1763

387

Chapter 1762

287

Chapter 1761

326

Chapter 1760

316

Chapter 1759

331

Chapter 1758

319

Chapter 1757

361

Chapter 1756

294

Chapter 1755

273

Chapter 1754

323

Chapter 1753

248

Chapter 1752

230

Chapter 1751

313

Chapter 1750

255

Chapter 1749

249

Chapter 1748

294

Chapter 1747

238

Chapter 1746

309

Chapter 1745

280

Chapter 1744

284

Chapter 1743

237

Chapter 1742

294

Chapter 1741

225

Chapter 1740

302

Chapter 1739

249

Chapter 1738

310

Chapter 1737

281

Chapter 1736

217

Chapter 1735

209

Chapter 1734

215

Chapter 1733

287

Chapter 1732

258

Chapter 1731

241

Chapter 1730

231

Chapter 1729

212

Chapter 1728

381

Chapter 1727

257

Chapter 1726

237

Chapter 1725

0

Chapter 1725

1025

Chapter 1724

419

Chapter 1723

367

Chapter 1722

406

Chapter 1721

284

Chapter 1720

239

Chapter 1719

226

Chapter 1718

304

Chapter 1717

248

Chapter 1716

312

Chapter 1715

243

Chapter 1714

240

Chapter 1713

371

Chapter 1712

535

Chapter 1711

321

Chapter 1710

250

Chapter 1709

239

Chapter 1708

380

Chapter 1707

237

Chapter 1706

230

Chapter 1705

219

Chapter 1704

279

Chapter 1703

259

Chapter 1702

228

Chapter 1701

235

Chapter 1700

259

Chapter 1699

212

Chapter 1698

265

Chapter 1697

264

Chapter 1696

383

Chapter 1695

302

Chapter 1694

213

Chapter 1693

286

Chapter 1692

214

Chapter 1691

209

Chapter 1690

259

Chapter 1689

201

Chapter 1688

206

Chapter 1687

194

Chapter 1686

235

Chapter 1685

228

Chapter 1684

253

Chapter 1683

225

Chapter 1682

248

Chapter 1681

208

Chapter 1680

273

Chapter 1679

228

Chapter 1678

309

Chapter 1677

245

Chapter 1676

270

Chapter 1675

268

Chapter 1674

335

Chapter 1673

268

Chapter 1672

322

Chapter 1671