Đăng nhập

Tuyển Tập Oneshot

Tuyển Tập Oneshot

[ Cập nhật lúc: 05:21 25/04/2022 ]

18623 Lượt xem

Đang tiến hành

4.0 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

chủ yếu là mấy bộ oneshot tìm được trên twitter và đem về dịch

Danh sách chương

chapter 419

139

chapter 418

61

chapter 417

53

chapter 416

41

chapter 415

39

chapter 413

65

chapter 412

66

chapter 411

44

chapter 410

40

chapter 409

34

chapter 408

34

chapter 407

35

chapter 406

39

chapter 405

55

chapter 404

38

chapter 403

36

chapter 402

51

chapter 401

40

chapter 400

36

chapter 399

42

chapter 398

59

chapter 397

50

chapter 396

47

chapter 395

66

chapter 394

61

chapter 393

53

chapter 391

50

chapter 390

50

chapter 386.4

65

chapter 386.3

67

chapter 386.2

90

chapter 386.1

69

chapter 385

54

chapter 384

62

chapter 383

56

chapter 382

66

chapter 381

56

chapter 380

55

chapter 379

54

chapter 378

55

chapter 377

61

chapter 376

65

chapter 375

73

chapter 374

62

chapter 373

54

chapter 372

54

chapter 371

61

chapter 370

55

chapter 369

70

chapter 368

56

chapter 367

57

chapter 366

54

chapter 365

66

chapter 364

59

chapter 363

57

chapter 362

55

chapter 361

60

chapter 360

61

chapter 359

55

chapter 358

57

chapter 357

52

chapter 356

60

chapter 355

65

chapter 354

58

chapter 353

68

chapter 352

62

chapter 351

61

chapter 350

65

chapter 349

63

chapter 348

62

chapter 347

61

chapter 346

68

chapter 345

53

chapter 344

59

chapter 343

56

chapter 342

70

chapter 341

64

chapter 340

70

chapter 339

58

chapter 338

55

chapter 337

55

chapter 336

60

chapter 335

60

chapter 334

61

chapter 333

64

chapter 332

61

chapter 331

63

chapter 330

68

chapter 329

64

chapter 328

75

chapter 327

64

chapter 326

53

chapter 325

57

chapter 324

57

chapter 323

47

chapter 322

48

chapter 321

42

chapter 320

57

chapter 319

51

chapter 318

50

chapter 317

53

chapter 316

48

chapter 315

47

chapter 314

42

chapter 313

44

chapter 312

42

chapter 311

43

chapter 310

42

chapter 309

43

chapter 308

44

chapter 307

42

chapter 306

44

chapter 305.3

48

chapter 305.2

42

chapter 305.1

43

chapter 304

50

chapter 303

51

chapter 302

51

chapter 301

46

chapter 300

74

chapter 299

41

chapter 298

36

chapter 297

36

chapter 296

35

chapter 295

35

chapter 294

36

chapter 293

34

chapter 292

35

chapter 291

35

chapter 290

53

chapter 289

38

chapter 288

35

chapter 287

35

chapter 286

36

chapter 285

35

chapter 284

37

chapter 283

35

chapter 282

37

chapter 281

42

chapter 280

36

chapter 279

36

chapter 278

35

chapter 277

35

chapter 276

39

chapter 275

33

chapter 274

36

chapter 273

37

chapter 272

42

chapter 271

50

chapter 270

57

chapter 269

54

chapter 268

42

chapter 267

36

chapter 266

35

chapter 265

38

chapter 264

34

chapter 263

36

chapter 262

34

chapter 261

40

chapter 260

46

chapter 259

37

chapter 258

41

chapter 257

37

chapter 256

38

chapter 255

40

chapter 254

37

chapter 253

35

chapter 252

39

chapter 251

35

chapter 250

43

chapter 249

40

chapter 248

38

chapter 247

37

chapter 246

37

chapter 245

33

chapter 244

44

chapter 243

36

chapter 242

36

chapter 241

39

chapter 240

64

chapter 239

51

chapter 238

53

chapter 237

51

chapter 236

49

chapter 235

49

chapter 234

46

chapter 233.3

52

chapter 233.2

52

chapter 233.1

58

chapter 232

48

chapter 231

44

chapter 230

61

chapter 229

55

chapter 228

59

chapter 227

58

chapter 226

42

chapter 225

45

chapter 224

53

chapter 223

55

chapter 222

52

chapter 221

49

chapter 220

48

chapter 219

48

chapter 218

50

chapter 217

44

chapter 216

48

chapter 215

50

chapter 214

51

chapter 213

48

chapter 212

52

chapter 211

43

chapter 210

52

chapter 209

45

chapter 208

51

chapter 207

53

chapter 206

52

chapter 205

50

chapter 204

50

chapter 203

44

chapter 202

42

chapter 201

45

chapter 200

44

chapter 199

38

chapter 198

34

chapter 197

39

chapter 196

39

chapter 195

35

chapter 194

41

chapter 193

38

chapter 192

43

chapter 191

39

chapter 190

40

chapter 189

38

chapter 188

43

chapter 187

32

chapter 186

31

chapter 185

31

chapter 184

34

chapter 183

35

chapter 182

36

chapter 181

40

chapter 180.5

35

chapter 180

40

chapter 179

32

chapter 178

31

chapter 177

31

chapter 176

30

chapter 175

29

chapter 174

28

chapter 173

25

chapter 172

29

chapter 171

26

chapter 170

32

chapter 169

27

chapter 168

31

chapter 167

25

chapter 166

25

chapter 165

29

chapter 164

41

chapter 163

40

chapter 162

54

chapter 161

59

chapter 160

49

chapter 159

38

chapter 158

42

chapter 157

33

chapter 156

32

chapter 155

29

chapter 143

33

chapter 142

37

chapter 141

43

chapter 140

46

chapter 139

40

chapter 138

36

chapter 137

31

chapter 136

29

chapter 135

28

chapter 134

26

chapter 133

26

chapter 132

29

chapter 131

29

chapter 130

41

chapter 129

31

chapter 128

30

chapter 127

28

chapter 126

27

chapter 125

27

chapter 124

28

chapter 123

33

chapter 122

36

chapter 121

42

chapter 120

63

chapter 119

43

chapter 118

42

chapter 117

44

chapter 116

35

chapter 115

33

chapter 114

32

chapter 113

46

chapter 112

32

chapter 111.2

31

chapter 110.5

28

chapter 110

29

chapter 109

30

chapter 108

26

chapter 107

26

chapter 106

27

chapter 105

26

chapter 104

26

chapter 103

27

chapter 102

27

chapter 101.5

28

chapter 101

54

chapter 100

46

chapter 99

45

chapter 98

44

chapter 97

50

chapter 96

50

chapter 95

50

chapter 94

44

chapter 93

49

chapter 92

49

chapter 91

45

chapter 90

47

chapter 89

51

chapter 88

45

chapter 87

42

chapter 86

43

chapter 85

39

chapter 84

41

chapter 83

42

chapter 82

42

chapter 81.5

47

chapter 81

42

chapter 80.5

40

chapter 80

38

chapter 79

36

chapter 78

31

chapter 77

37

chapter 76

37

chapter 75

44

chapter 74

37

chapter 73

36

chapter 72

41

chapter 71.2

37

chapter 71.1

40

chapter 70

40

chapter 69

39

chapter 68

39

chapter 67

37

chapter 66

38

chapter 65

38

chapter 64

38

chapter 63

41

chapter 62

44

chapter 61

33

chapter 60

37

chapter 59

34

chapter 58

36

chapter 57

34

chapter 56

42

chapter 55

32

chapter 54

34

chapter 53

33

chapter 52

30

chapter 51

29

chapter 50

28

chapter 49

26

chapter 48

25

chapter 47

25

chapter 46

32

chapter 45

28

chapter 44

36

chapter 43

40

chapter 42

38

chapter 41

40

chapter 40

50

chapter 39

74

chapter 38

47

chapter 37

45

chapter 36

47

chapter 35

50

chapter 34

42

chapter 33

33

chapter 32

27

chapter 31

31

chapter 30

30

chapter 29

41

chapter 28

32

chapter 27

35

chapter 26

31

chapter 25

31

chapter 24

32

chapter 23

33

chapter 22

34

chapter 21

38

chapter 20

41

chapter 19

45

chapter 18

40

chapter 17.5

69

chapter 16.5

50

chapter 15.5

47

chapter 14.5

48

chapter 13.5

45

chapter 13

49

chapter 12

48

chapter 11

54

chapter 10

51

chapter 9

51

chapter 8

46

chapter 7

48

chapter 6

58

chapter 5

53

chapter 4

53

chapter 3

54

chapter 2

77

chapter 1

115

0 bình luận