Đăng nhập

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

[ Cập nhật lúc: 05:02 16/04/2022 ]

677251 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (5 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 401

137

Chapter 400

64

Chapter 399

78

Chapter 398

88

Chapter 397

94

Chapter 396

43

Chapter 395

53

Chapter 394

85

Chapter 393

90

Chapter 392

57

Chapter 391

95

Chapter 390

76

Chapter 389

85

Chapter 388

61

Chapter 387

67

Chapter 386

66

Chapter 385

64

Chapter 384

59

Chapter 383

53

Chapter 382

59

Chapter 381

84

Chapter 380

60

Chapter 379

76

Chapter 378

77

Chapter 377

67

Chapter 376

1576

Chapter 375

66

Chapter 374

62

Chapter 373

78

Chapter 372

71

Chapter 371

83

Chapter 370

82

Chapter 369

94

Chapter 368

75

Chapter 367

86

Chapter 366

70

chapter 365

94

chapter 364

81

chapter 363

83

chapter 362

82

chapter 361

89

chapter 360

94

chapter 359

74

chapter 358

69

chapter 357

72

chapter 356

79

chapter 355

84

chapter 354

90

chapter 353

71

chapter 352

74

chapter 351

73

chapter 350

78

Chapter 349

1824

Chapter 348

93

Chapter 347

1693

Chapter 346

90

Chapter 345

151

Chapter 344

1556

Chapter 343

115

Chapter 342

1380

Chapter 341

132

Chapter 340

139

Chapter 339

131

Chapter 338

128

Chapter 337

123

Chapter 336

101

Chapter 335

1370

Chapter 334

115

Chapter 333

132

Chapter 332

95

Chapter 331

91

Chapter 330

142

Chapter 329

143

Chapter 328

131

Chapter 327

99

Chapter 326

154

Chapter 325

139

Chapter 324

99

Chapter 323

138

Chapter 322

139

Chapter 321

117

Chapter 320

136

Chapter 319

1244

Chapter 318

127

Chapter 317

146

Chapter 316

130

Chapter 315

172

chapter 314

159

chapter 313

101

chapter 312

100

chapter 311

96

chapter 310

100

chapter 309

104

chapter 308

99

chapter 307

94

chapter 306

179

chapter 305

120

chapter 304

107

chapter 303

90

chapter 302

104

chapter 301

113

chapter 300

95

chapter 299

103

chapter 298

1250

chapter 297

96

chapter 296

98

chapter 295

97

chapter 294

104

chapter 293

104

chapter 292

93

chapter 291

99

chapter 290

96

chapter 289

106

chapter 288

99

chapter 287

102

chapter 286

92

chapter 285

101

chapter 284

1169

chapter 283

92

chapter 282

98

chapter 281

100

chapter 280

99

chapter 279

99

chapter 278

99

chapter 277

90

chapter 276

107

chapter 275

1107

chapter 274

98

chapter 273

95

chapter 272

94

chapter 271

123

chapter 270

116

chapter 269

399

chapter 268

169

chapter 267

146

chapter 266

149

chapter 265

160

chapter 264

146

chapter 263

132

chapter 262

150

chapter 261

149

chapter 260

153

chapter 259

132

chapter 258

120

chapter 257

1581

chapter 256

131

chapter 255

133

chapter 254

136

chapter 253

124

chapter 252

136

chapter 251

140

chapter 250

137

chapter 249

129

chapter 248

125

chapter 247

120

chapter 246

140

chapter 245

172

chapter 244

122

chapter 243

130

chapter 242

137

chapter 241

120

chapter 240

152

chapter 239

121

chapter 238

140

chapter 237

153

chapter 236

120

chapter 235

160

chapter 234

127

chapter 233

127

chapter 232

160

chapter 231

151

chapter 230

125

chapter 229

142

chapter 228

119

chapter 227

108

chapter 226

151

chapter 225

158

chapter 224

136

chapter 223

170

chapter 222

139

chapter 221

124

chapter 220

125

chapter 219

125

chapter 218

160

chapter 217

162

chapter 216

123

chapter 215

131

chapter 214

124

chapter 213

129

chapter 212

113

chapter 211

129

chapter 210

125

chapter 209

126

chapter 208

109

chapter 207

110

chapter 206

122

chapter 205

120

chapter 204

114

chapter 203

120

chapter 202

122

chapter 201

122

chapter 200

133

chapter 199

112

chapter 198

117

chapter 197

119

chapter 196

113

chapter 195

112

chapter 194

156

chapter 193

159

chapter 192

136

chapter 191

134

chapter 190

101

chapter 189

129

chapter 188

100

chapter 187

103

chapter 186

88

chapter 185

96

chapter 184

101

chapter 183

93

chapter 182

96

chapter 181

123

chapter 180

101

chapter 179

129

chapter 178

1150

chapter 177

99

chapter 176

1324

chapter 175

106

chapter 174

86

chapter 173

98

chapter 172

123

chapter 171

95

chapter 170

117

chapter 169

141

chapter 168

85

chapter 167

86

chapter 166

106

chapter 165

96

chapter 164

98

chapter 163

100

chapter 162

106

chapter 161

103

chapter 160

106

chapter 159

102

chapter 158

137

chapter 157

134

chapter 156

144

chapter 155

103

chapter 154

100

chapter 153

119

chapter 152

98

chapter 151

102

chapter 150

94

chapter 149

103

chapter 148

106

chapter 147

127

chapter 146

90

chapter 145

140

chapter 144

103

chapter 143

112

chapter 142

152

chapter 141

153

chapter 140

140

chapter 139

102

chapter 138

114

chapter 137

149

chapter 136

109

chapter 135

152

chapter 134

105

chapter 133

141

chapter 132

117

chapter 131

137

chapter 130

102

chapter 129

98

ngoại truyện tết

167

chapter 128

150

chapter 127

119

chapter 126

196

chapter 125

3273

chapter 124

1686

chapter 123

1652

chapter 122

1605

chapter 121

1640

chapter 120

1612

chapter 119

1647

chapter 118

2046

chapter 117

1750

chapter 116

3575

chapter 115

1870

chapter 114

1859

chapter 113

2446

chapter 112

2058

chapter 111

2352

chapter 110

2219

chapter 109

2178

chapter 108

2013

chapter 107

2107

chapter 106

2509

chapter 105

2383

chapter 104

2328

Chapter 103

2312

chapter 102

2486

chapter 101

2304

chapter 100

2417

chapter 99

2257

chapter 98

2434

chapter 97

2325

chapter 96

2279

chapter 95

2552

chapter 94

2391

chapter 93

2652

chapter 92

2647

chapter 91

2554

chapter 90

2713

chapter 89

2311

chapter 88

2497

chapter 87

2396

chapter 86

2382

chapter 85

2524

chapter 84

2495

chapter 83

2375

chapter 82

2366

chapter 81

2526

chapter 80

2852

chapter 79

2548

chapter 78

2531

chapter 77

2534

chapter 76

2539

chapter 75

2656

chapter 74

2607

chapter 73

2777

chapter 72

2642

chapter 71

3119

chapter 70

3276

chapter 69

3039

chapter 68

3494

chapter 67

2882

chapter 66

2804

chapter 65

4133

chapter 64

4278

chapter 63

3946

chapter 62

4893

chapter 61

5020

chapter 60

5961

chapter 59

5707

chapter 58

5838

chapter 57

5593

chapter 56

5391

chapter 55

4182

chapter 54

4307

chapter 53

4622

chapter 52

4158

chapter 51

4366

chapter 50

3171

chapter 49

3970

chapter 48

3958

chapter 47

4176

chapter 46

4496

chapter 45

4551

chapter 44

4360

chapter 43

4749

chapter 42

5088

chapter 41

4328

chapter 40

4408

chapter 39

4222

chapter 38

3966

chapter 37

4435

chapter 36

4956

chapter 35

5044

chapter 34

4766

chapter 33

5131

chapter 32

4877

chapter 31

5184

chapter 30

5752

chapter 29

5720

chapter 28

6101

chapter 27

5865

chapter 26

6390

chapter 25

8632

chapter 24

6628

chapter 23

5583

chapter 22

5470

chapter 21

5843

chapter 20

6421

chapter 19

5667

chapter 18

5830

chapter 17

5981

chapter 16

5890

chapter 15

6093

chapter 14

6388

chapter 13

6267

chapter 12

6935

chapter 11

6693

chapter 10

7391

chapter 9

6695

chapter 8

7473

chapter 7

7027

chapter 6

7479

chapter 5

7858

chapter 4

8016

chapter 3

9044

Chapter 2

9923

Chapter 1

11711

13 bình luận

thuyquy2502
thuyquy2502 Tam đoạn đấu khí

check tu vi

Trả lời
10:03 - 23/06/2022
themisterious
themisterious Nhất đoạn đấu khí

Bộ này xây dựng nhân vật kém, nhưng cốt truyện lại hay vl, tình tiết cũng khá cuốn 7/10

Trả lời
03:06 - 04/05/2022
lehuuhung
lehuuhung Nhất đoạn đấu khí

Bộ này drop rồi àh ad

Trả lời
17:00 - 29/04/2022
nezzen
nezzen Nhất đoạn đấu khí

Hay vãiiiiii đáiii

Trả lời
20:14 - 14/04/2022
mamori
mamori Bát đoạn đấu khí

chap377.Ơ....tới đoạn bẻ lái kiểu thần lực tu luyện gì rồi à:?

Trả lời
19:53 - 07/03/2022