Đăng nhập

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

[ Cập nhật lúc: 08:02 26/01/2022 ]

143436 Lượt xem

Đang tiến hành

8.7 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

chapter 235

12

chapter 234

14

chapter 233

19

chapter 232

18

chapter 231

27

chapter 230

16

chapter 229

18

chapter 228

33

chapter 227

27

chapter 226

10

chapter 225

45

chapter 224

41

chapter 223

20

chapter 222

56

chapter 221

81

chapter 220

1138

chapter 219

1009

chapter 218

60

chapter 217

26

chapter 216

996

chapter 215

37

chapter 214

1553

chapter 213

67

chapter 212

53

chapter 211

41

chapter 210

61

chapter 209

31

chapter 208

24

chapter 207

49

chapter 206

26

chapter 205

31

chapter 204

62

chapter 203

56

chapter 202

68

chapter 201

49

chapter 200

36

chapter 199

41

chapter 198

31

chapter 197

1369

chapter 196

29

chapter 195

65

chapter 194

987

chapter 193

67

chapter 192

58

chapter 191

1323

chapter 190

41

chapter 189

76

chapter 188

937

chapter 187

1540

chapter 186

106

chapter 185

99

chapter 184

81

chapter 183

951

chapter 182

91

chapter 181

1401

chapter 180

95

chapter 179

93

chapter 178

79

chapter 177

99

chapter 176

79

chapter 175

107

chapter 174

130

chapter 173

116

chapter 172

719

chapter 171

1051

chapter 170

1107

chapter 169

122

chapter 168

1331

chapter 167

64

chapter 166

869

chapter 165

77

chapter 164

66

chapter 163

75

chapter 162

59

chapter 161

1308

chapter 160

183

chapter 159

152

chapter 158

1667

chapter 157

955

chapter 156

58

chapter 155

76

chapter 154

59

chapter 153

894

chapter 151

62

chapter 150

223

chapter 149

145

chapter 148

76

chapter 147

168

chapter 146

80

chapter 145

193

chapter 144

131

chapter 143

81

chapter 142

212

chapter 141

171

chapter 140

226

chapter 139

242

chapter 138

161

chapter 137

354

chapter 136

178

chapter 135

224

chapter 134

271

chapter 133

217

chapter 132

177

chapter 131

206

chapter 130

164

chapter 129

176

chapter 128

234

chapter 127

245

chapter 126

267

chapter 125

173

chapter 124

190

chapter 123

176

chapter 122

143

chapter 121

311

chapter 120

316

chapter 119

225

chapter 118

248

chapter 117

165

chapter 116

143

chapter 115

307

chapter 114

154

chapter 113

159

chapter 112

227

chapter 111

201

chapter 110

173

chapter 109

189

chapter 108

146

chapter 107

141

chapter 106

190

chapter 105

329

chapter 104

196

chapter 103

192

chapter 102

363

chapter 101

197

chapter 100

206

chapter 99

161

chapter 98

173

chapter 97

163

chapter 96

184

chapter 95

184

chapter 94

195

chapter 93

159

chapter 92

175

chapter 91

183

chapter 90

167

chapter 89

181

chapter 88

182

chapter 87

189

chapter 86

216

chapter 85

209

chapter 84

1028

chapter 83

424

chapter 81

424

chapter 82

415

chapter 80

398

chapter 79

414

chapter 78

380

chapter 77

406

chapter 76

468

chapter 75

412

chapter 74

395

chapter 73

402

chapter 72

398

chapter 71

1395

chapter 70

1283

chapter 69

621

chapter 68

612

chapter 67

614

chapter 66

663

chapter 65

585

chapter 64

580

chapter 63

606

chapter 62

554

chapter 61

580

chapter 60

608

chapter 59

577

chapter 58

567

chapter 57

558

chapter 56

569

chapter 55

552

chapter 54

583

chapter 53

565

chapter 52

563

chapter 51

584

chapter 50

590

chapter 49

586

chapter 48

596

chapter 47

560

chapter 46

549

chapter 45

614

chapter 44

581

chapter 43

638

chapter 42

556

chapter 41

639

chapter 40

631

chapter 39

600

chapter 38

600

chapter 37

609

chapter 36

632

chapter 35

662

chapter 34

641

chapter 33

636

chapter 32

668

chapter 31

639

chapter 30

700

chapter 28

662

chapter 27

657

chapter 26

674

chapter 25

657

chapter 24

657

chapter 23

695

chapter 22

678

chapter 21

718

chapter 20

754

chapter 19

727

chapter 18

776

chapter 17

762

chapter 16

811

chapter 15

874

chapter 14

812

chapter 13

812

chapter 12

878

chapter 11

1095

chapter 10

2177

chapter 9

1783

chapter 8

1824

chapter 7

2535

chapter 6

2727

chapter 5

2999

chapter 4

2735

chapter 3

3204

chapter 2

3583

chapter 1

5122

chapter 1

0

1 bình luận

shikuyama
shikuyama Nhất đoạn đấu khí

hình như bị lỗi cả truyện rồi

Trả lời
15:59 - 24/11/2021