Đăng nhập

Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

[ Cập nhật lúc: 05:00 28/01/2022 ]

910627 Lượt xem

Đang tiến hành

7.2 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là... Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Danh sách chương

Chapter 427

22

Chapter 426

34

Chapter 425

31

Chapter 424

31

Chapter 423

32

Chapter 422

42

Chapter 421

48

Chapter 420

46

Chapter 419

56

Chapter 418

58

Chapter 417

49

Chapter 416

53

Chapter 415

51

Chapter 414

24

Chapter 413

57

Chapter 412

42

Chapter 411

57

Chapter 410

73

Chapter 409

81

Chapter 408

74

Chapter 407

77

Chapter 406

50

Chapter 405

87

Chapter 404

74

Chapter 403

80

Chapter 402

87

Chapter 401

104

Chapter 400

86

Chapter 399

86

Chapter 398

87

Chapter 397

113

Chapter 396

115

Chapter 395

92

Chapter 394

65

Chapter 393

0

Chapter 393

196

Chapter 392

84

Chapter 391

105

Chapter 390

1110

Chapter 389

72

Chapter 388

57

Chapter 387

57

Chapter 386

86

Chapter 385

1499

Chapter 384

88

Chapter 383

83

Chapter 382

87

Chapter 381

1659

Chapter 380

105

Chapter 379

83

Chapter 378

68

Chapter 377

96

Chapter 376

101

Chapter 375

93

Chapter 374

107

Chapter 373

99

Chapter 372

1318

Chapter 371

92

Chapter 370

125

Chapter 369

101

Chapter 368

135

Chapter 367

128

Chapter 366

1437

Chapter 365

97

Chapter 364

117

Chapter 363

1237

Chapter 362

134

Chapter 361

99

Chapter 360

609

Chapter 359

112

Chapter 358

97

Chapter 357

115

Chapter 356

121

Chapter 355

1141

Chapter 354

113

Chapter 353

125

Chapter 352

122

Chapter 351

143

Chapter 350

140

Chapter 349

126

Chapter 348

109

Chapter 347

951

Chapter 346

1167

Chapter 345

106

Chapter 344

133

Chapter 343

115

Chapter 342

116

Chapter 341

1614

Chapter 340

155

Chapter 339

1288

Chapter 338

148

Chapter 337

130

Chapter 336

119

Chapter 335

162

Chapter 334

126

Chapter 333

1048

Chapter 332

118

Chapter 331

164

Chapter 330

989

Chapter 329

159

Chapter 328

1103

Chapter 327

164

Chapter 326

146

Chapter 325

184

Chapter 324

150

Chapter 323

152

Chapter 322

1274

Chapter 321

253

Chapter 320

178

Chapter 319

153

Chapter 318

170

Chapter 317

154

Chapter 316

168

Chapter 315

116

Chapter 314

1299

Chapter 313

1184

Chapter 312

170

Chapter 311

201

Chapter 310

186

Chapter 309

162

Chapter 308

1207

Chapter 307

266

Chapter 306

142

Chapter 305

215

Chapter 304

173

Chapter 303

176

Chapter 302

201

Chapter 301

206

Chapter 300

116

Chapter 299

213

Chapter 298

219

Chapter 297

219

Chapter 296

214

Chapter 295

239

Chapter 294

178

Chapter 293

199

chapter 292

230

chapter 291

134

chapter 290

118

chapter 289

104

chapter 288

126

chapter 287

138

chapter 286

373

chapter 285

143

chapter 284

153

Chapter 283

222

chapter 282

191

chapter 281

139

chapter 280

124

chapter 279

135

chapter 278

257

chapter 277

124

chapter 276

167

chapter 275

305

chapter 274

151

chapter 273

130

chapter 272

139

chapter 271

132

chapter 270

166

chapter 269

134

chapter 268

150

chapter 267

145

chapter 266

131

Chapter 265

272

Chapter 264

280

Chapter 263

262

Chapter 262

211

Chapter 261

267

chapter 260

210

chapter 259

174

chapter 258

237

chapter 257

157

chapter 256

149

chapter 255

139

chapter 254

142

chapter 253

154

chapter 252

183

chapter 251

147

chapter 250

159

chapter 249

1328

chapter 248

200

chapter 247

198

chapter 246

141

chapter 245

152

chapter 244

173

chapter 243

171

chapter 242

127

chapter 241

143

chapter 240

185

chapter 239

137

chapter 238

146

chapter 237

139

chapter 236

142

chapter 235

143

chapter 234

1116

chapter 233

128

chapter 232

181

chapter 231

144

chapter 230

175

chapter 229

179

chapter 228

134

chapter 227

145

chapter 226

143

chapter 225

134

chapter 224

174

chapter 223

174

chapter 222

128

chapter 221

144

chapter 220

162

chapter 219

207

chapter 218

167

chapter 217

175

chapter 216

140

chapter 215

209

chapter 214

143

chapter 213

118

chapter 212

123

chapter 211

140

chapter 210

171

chapter 209

126

chapter 208

126

chapter 207

161

chapter 206

101

chapter 205

153

chapter 204

116

chapter 203

111

chapter 202

149

chapter 201

140

chapter 200

143

chapter 199

135

chapter 198

96

chapter 197

115

chapter 196

119

chapter 195

110

chapter 194

144

chapter 193

146

chapter 192

113

chapter 191

133

chapter 190

110

chapter 189

124

chapter 188

129

chapter 187

169

chapter 186

151

chapter 185

113

chapter 184

151

chapter 183

106

chapter 182

250

chapter 181

119

chapter 180

116

chapter 179

135

chapter 178

111

chapter 177

103

chapter 176

144

chapter 175

97

chapter 174

102

chapter 173

111

chapter 172

102

chapter 171

119

chapter 170

121

chapter 169

133

chapter 168

131

chapter 167

136

chapter 166

113

chapter 165

103

chapter 164

100

chapter 163

108

chapter 162

125

chapter 161

103

chapter 160

112

chapter 159

111

chapter 158

120

chapter 157

115

chapter 156

121

chapter 155

107

chapter 154

106

chapter 153

104

chapter 152

109

chapter 151

136

chapter 150

120

chapter 149

171

chapter 148

150

chapter 147

105

chapter 146

112

chapter 145

137

chapter 144

139

chapter 143

115

chapter 142

117

chapter 141

107

chapter 140

106

chapter 139

147

chapter 138

143

chapter 137

116

chapter 136

144

chapter 135

101

chapter 134

1105

chapter 133

128

chapter 132

120

chapter 131

118

chapter 130

1484

chapter 129

115

chapter 128

113

chapter 127

108

chapter 126

116

chapter 125

123

chapter 124

98

chapter 123

114

chapter 122

116

chapter 121

113

chapter 120

122

chapter 119

105

chapter 118

109

chapter 117

160

chapter 116

163

chapter 115

105

chapter 114

113

chapter 113

926

chapter 112

145

chapter 111

113

chapter 110

114

chapter 109

145

chapter 108

114

chapter 107

118

chapter 106

104

chapter 105

113

chapter 104

114

chapter 103

131

chapter 102

106

chapter 101

118

chapter 100

134

chapter 99

116

chapter 98

187

chapter 97

138

chapter 96

116

chapter 95

127

chapter 94

133

chapter 93

179

chapter 92

192

chapter 91

202

chapter 90

141

chapter 89

163

chapter 88

174

chapter 87

140

chapter 86

190

chapter 85

171

chapter 84

158

chapter 83

157

chapter 82

170

chapter 81

175

chapter 80

161

chapter 79

197

chapter 78

258

chapter 77

331

chapter 76

5739

chapter 75

3089

chapter 74

2972

chapter 73

3046

chapter 72

3095

chapter 71

4056

chapter 70

4674

chapter 69

3910

chapter 68

3807

chapter 67

3766

chapter 66

3793

chapter 65

3846

chapter 64

3989

chapter 63

3985

chapter 62

3960

chapter 61

3774

chapter 60

4185

chapter 59

4415

chapter 58

4448

chapter 57

3458

chapter 56

4422

chapter 55

4965

chapter 54

5343

chapter 53

4054

chapter 52

5235

chapter 51

7599

chapter 50

7842

chapter 49

6423

chapter 48

6975

chapter 47

7307

chapter 46

6924

chapter 45

6388

chapter 44

6514

chapter 43

6519

chapter 42

6776

chapter 41

7012

chapter 40

9651

chapter 39

8073

chapter 38

8476

chapter 37

8832

chapter 36

9174

chapter 35 video

8580

chapter 34

9316

chapter 33

9818

chapter 32

13108

chapter 31

10233

chapter 30

9235

chapter 29

10256

chapter 28

11852

chapter 27

11757

chapter 26

12600

chapter 25

12874

chapter 24

12109

chapter 23

12542

chapter 22

11115

chapter 21

12731

chapter 20

12785

chapter 19

13996

Chapter 18

14855

Chapter 17

14261

Chapter 16

13994

Chapter 15

14768

Chapter 14

15166

Chapter 13

14292

Chapter 12

16017

chapter 11

18420

chapter 10

14733

chapter 9

14636

chapter 8

13452

chapter 7

14134

chapter 6

14434

chapter 5

13990

chapter 4

14390

Chapter 3

16060

Chapter 2

18923

Chapter 1

26901

1 bình luận

kghotvn
kghotvn Nhất đoạn đấu khí

Trả lời
21:21 - 28/11/2021