Đăng nhập

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

[ Cập nhật lúc: 03:13 20/01/2022 ]

16382794 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

Chapter 678

107

Chapter 677

156

Chapter 676

180

Chapter 675

185

Chapter 674

252

Chapter 673

269

Chapter 672

310

Chapter 671

302

Chapter 670

352

Chapter 669

673

Chapter 668

358

Chapter 667

338

Chapter 666

409

Chapter 665

570

Chapter 664

302

Chapter 663

2027

Chapter 662

1849

Chapter 661

810

Chapter 660

1719

Chapter 659

258

Chapter 658

233

Chapter 657

228

Chapter 656

225

Chapter 655

225

Chapter 654

221

Chapter 653

1347

Chapter 652

251

Chapter 651

274

Chapter 650

1842

Chapter 649

212

Chapter 648

237

Chapter 647

1182

Chapter 646

236

Chapter 645

226

Chapter 644

233

Chapter 643

1469

Chapter 642

922

Chapter 641

1183

Chapter 640

245

Chapter 639

236

Chapter 638

1301

Chapter 637

968

Chapter 636

607

Chapter 635

802

Chapter 634

274

Chapter 633

295

Chapter 632

280

Chapter 631

1135

Chapter 630

346

Chapter 629

377

Chapter 628

322

Chapter 627

943

Chapter 626

321

Chapter 625

335

Chapter 624

307

Chapter 623

343

Chapter 622

316

Chapter 621

357

Chapter 620

447

Chapter 619

383

Chapter 618

474

Chapter 617

447

Chapter 616

425

Chapter 615

404

Chapter 614

426

Chapter 613

460

Chapter 612

502

Chapter 611

468

Chapter 610

1171

Chapter 609

1158

Chapter 608

1368

Chapter 607

1540

Chapter 606

507

Chapter 605

796

Chapter 604

716

Chapter 603

756

Chapter 602

733

Chapter 601

734

Chapter 600

739

Chapter 599

718

Chapter 598

992

Chapter 597

761

Chapter 596

813

Chapter 595

1082

Chapter 594

1180

Chapter 593

1378

Chapter 592

1474

Chapter 591

1751

Chapter 590

1863

chapter 589

1985

chapter 588

1836

chapter 587

385

chapter 586

395

chapter 585

363

chapter 584

351

chapter 583

403

chapter 582

366

chapter 581

338

chapter 580

347

chapter 579

310

chapter 578

298

chapter 577

354

chapter 576

281

chapter 575

263

chapter 574

282

chapter 573

282

chapter 572 fix

302

chapter 571

2970

chapter 570

318

chapter 569

2933

chapter 568

2966

chapter 567

259

chapter 566

283

chapter 565

2920

chapter 564

275

chapter 563

2941

chapter 562

280

chapter 561

267

chapter 560

291

chapter 559

2924

chapter 558 fix

291

chapter 557

2946

chapter 556

247

chapter 555

2910

chapter 554

240

chapter 553

290

chapter 552

260

chapter 551

268

chapter 550

310

chapter 549

279

chapter 548

297

chapter 547

269

chapter 546

269

chapter 545

257

chapter 544

292

chapter 543

259

chapter 542

280

chapter 541

293

chapter 540

292

chapter 539

298

chapter 538

224

chapter 537

260

chapter 536

290

chapter 535

238

chapter 534

246

chapter 533

247

chapter 532

237

chapter 531

248

chapter 530

259

chapter 529

233

chapter 528

236

chapter 527

222

chapter 526

262

chapter 525

234

chapter 524

252

chapter 523

223

chapter 522

230

chapter 521

237

chapter 520

270

chapter 519

250

chapter 518

264

chapter 517

296

chapter 516

328

chapter 515

330

chapter 514

372

chapter 513

591

chapter 512 video

17647

chapter 511 video

8167

chapter 510 video

7252

chapter 509 video

8047

chapter 508

21155

chapter 507

14234

chapter 506

13236

chapter 505

20554

chapter 504

16003

chapter 503

15112

chapter 502 video

12766

chapter 501

14008

chapter 500

14539

chapter 499

14122

chapter 498

15805

chapter 497

15688

chapter 496

15947

chapter 495

14936

chapter 494

17347

chapter 493

16107

chapter 492

217

chapter 491

224

chapter 490

204

chapter 489

229

chapter 488

206

chapter 487

197

chapter 486

193

chapter 485

315

chapter 484

18080

chapter 483

20524

Chapter 482

18455

Chapter 481

17880

Chapter 480

16532

Chapter 479

17291

Chapter 478

16551

chapter 477

17829

chapter 476

17004

chapter 475

17730

chapter 474

18169

Chapter 473

16994

Chapter 472

18812

Chapter 471

20374

Chapter 470

19007

Chapter 469

21153

Chapter 468

21805

Chapter 467

20584

Chapter 466

22562

Chapter 465

26192

chapter 464

18773

chapter 463

12972

chapter 462

15589

chapter 461

11283

chapter 460

15643

chapter 459

11093

chapter 458

18659

chapter 457

12330

chapter 456

15677

chapter 455

12347

chapter 454

16914

Chapter 453 video

13245

Chapter 452

20075

Chapter 451

14268

Chapter 450

22698

Chapter 449

18319

Chapter 448

14101

Chapter 447

19262

Chapter 446

14759

Chapter 445

20295

Chapter 444

15464

Chapter 443

21794

Chapter 442

15912

Chapter 441

21386

Chapter 440

23946

Chapter 439

20123

Chapter 438

21013

Chapter 437

20419

Chapter 436

16319

Chapter 435

22296

Chapter 434

23725

Chapter 433

21864

Chapter 432

22050

Chapter 431

21173

Chapter 430

19781

Chapter 429

22590

Chapter 428

21003

Chapter 427

19930

Chapter 426

16728

Chapter 425

21938

Chapter 424

17004

Chapter 423

24863

Chapter 422

25851

Chapter 421

24606

Chapter 420

23865

Chapter 419

23059

Chapter 418

17157

Chapter 417

21955

Chapter 416

18883

Chapter 415

23809

Chapter 414

20546

Chapter 413

29741

Chapter 412

18460

Chapter 411

22918

Chapter 410

18414

Chapter 409

24469

Chapter 408

17606

Chapter 407

24495

Chapter 406

17567

Chapter 405

24508

Chapter 404

18892

Chapter 403

25974

Chapter 402

20396

Chapter 401

27768

Chapter 400

22036

Chapter 399

24155

Chapter 398

18585

Chapter 397

27138

Chapter 396

19070

Chapter 395

28383

Chapter 394

20586

Chapter 393

26918

Chapter 392

21046

Chapter 391

30344

Chapter 390

23604

Chapter 389

32466

Chapter 388

22735

Chapter 387

29191

Chapter 386

22470

Chapter 385

28397

Chapter 384

20988

Chapter 383

29878

Chapter 382

22667

Chapter 381

32714

Chapter 380

24225

Chapter 379

25224

Chapter 378

26268

Chapter 377

31967

Chapter 376

29839

Chapter 375

35295

Chapter 374

32878

Chapter 373

33013

Chapter 372

28234

Chapter 371

28172

Chapter 370

39593

Chapter 369

31402

Chapter 368

34344

Chapter 367

33621

Chapter 366

31846

Chapter 365

33861

Chapter 364

32183

Chapter 363

31248

Chapter 362

31257

Chapter 361

31431

Chapter 360

26990

Chapter 359

26915

Chapter 358

26974

Chapter 357

26353

Chapter 356

29134

Chapter 355

26575

Chapter 354

27726

Chapter 353

28874

Chapter 352

26861

Chapter 351

29383

Chapter 350

33612

Chapter 349

30824

Chapter 348

31587

Chapter 347

28232

Chapter 346

27400

Chapter 345

26024

Chapter 344

25348

Chapter 343

27809

Chapter 342

25216

Chapter 341

26886

Chapter 340

27585

Chapter 339

26034

Chapter 338

26876

Chapter 337

28170

Chapter 336

26566

Chapter 335

27046

Chapter 334

27416

Chapter 333

25555

Chapter 332

29697

Chapter 331

35526

Chapter 330

32983

Chapter 329

27714

Chapter 328

32653

Chapter 327

36043

Chapter 326

36179

Chapter 325

37609

Chapter 324

30180

Chapter 323

33001

Chapter 322

31594

Chapter 321

31197

Chapter 320

33635

Chapter 319

29692

Chapter 318

30705

Chapter 317

32508

Chapter 316

35242

Chapter 315

42438

Chapter 314

41070

Chapter 313

34867

Chapter 312

34217

Chapter 311

34277

Chapter 310

31603

Chapter 309

34321

Chapter 308

36073

Chapter 307

31389

Chapter 306

29216

Chapter 305

34285

Chapter 304

33758

Chapter 303

37802

Chapter 302

40181

Chapter 301

38169

Chapter 300

34525

Chapter 299

33605

Chapter 298

38259

Chapter 297

36270

Chapter 296

36634

Chapter 295

37244

Chapter 294

33534

Chapter 293

35749

Chapter 292

37541

Chapter 291

33020

Chapter 290

33602

Chapter 289

35922

Chapter 288

32727

Chapter 287

32177

Chapter 286

31398

Chapter 285

30062

Chapter 284

30462

Chapter 283

27359

Chapter 282

28658

Chapter 281

29316

Chapter 280

33047

Chapter 279

28197

Chapter 278

28331

Chapter 277

30073

Chapter 276

29558

Chapter 275

29038

Chapter 274

37016

Chapter 273

28632

Chapter 272

27122

Chapter 271

29719

Chapter 270

29141

Chapter 269

27096

Chapter 268

26458

Chapter 267

25903

Chapter 266

27968

Chapter 265

28093

Chapter 264

27720

Chapter 263

30633

Chapter 262

28283

Chapter 261

28345

Chapter 260

29455

Chapter 259

28794

Chapter 258

27861

Chapter 257

27316

Chapter 256

27642

Chapter 255

28755

Chapter 254

26847

Chapter 253

27928

Chapter 252

28779

Chapter 251

26724

Chapter 250

28883

Chapter 249

26864

Chapter 248

26823

Chapter 247

25429

Chapter 246

25817

Chapter 245

26838

Chapter 244

25968

Chapter 243

28415

Chapter 242

27056

Chapter 241

28214

Chapter 240

27979

Chapter 239

28230

Chapter 238

28056

Chapter 237

27339

Chapter 236

31468

Chapter 235

30488

Chapter 234

27499

Chapter 233

28150

Chapter 232

28609

Chapter 231

29039

Chapter 230

31087

Chapter 229

28845

Chapter 228

29652

Chapter 227

30579

Chapter 226

30407

Chapter 225

31195

Chapter 224

31449

Chapter 223

33063

Chapter 222

33196

Chapter 221

30527

Chapter 220

30126

Chapter 219

28545

Chapter 218

29029

Chapter 217

28110

Chapter 216

30331

Chapter 215

29101

Chapter 214

28404

Chapter 213

28879

Chapter 212

31934

Chapter 211

32232

Chapter 210

31543

Chapter 209

28689

Chapter 208

28170

Chapter 207

27427

Chapter 206

27812

Chapter 205

27311

Chapter 204

27621

Chapter 203

27994

Chapter 202

27853

Chapter 201

28803

Chapter 200

30639