Đăng nhập

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

[ Cập nhật lúc: 07:24 19/04/2022 ]

10282587 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (20 người đã đánh giá)

Nội dung

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chapter 400

1700

Chapter 399.5

444

Chapter 399

661

Chapter 398.5

573

Chapter 398

577

Chapter 397.5

594

Chapter 397

611

Chapter 396.5

598

Chapter 396

594

Chapter 395.5

657

Chapter 395

582

Chapter 394.5

628

Chapter 394

664

Chapter 393.5

658

Chapter 393

592

Chapter 392.5

633

Chapter 392

703

Chapter 391.5

471

Chapter 391

619

Chapter 390.5

606

Chapter 390

621

Chapter 389.5

640

Chapter 389

596

Chapter 388.5

650

Chapter 388

668

Chapter 387.5

650

Chapter 387

571

Chapter 386.5

584

Chapter 386

565

Chapter 385.5

594

Chapter 385

621

Chapter 384.5

586

Chapter 384

596

Chapter 383.5

611

Chapter 383

561

Chapter 382.5

614

Chapter 382

607

Chapter 381.5

675

Chapter 381

567

Chapter 380.5

613

Chapter 380

644

Chapter 379.5

519

Chapter 379

785

Chapter 378.5

602

Chapter 378

625

Chapter 377.5

0

Chapter 377

938

Chapter 376.5

763

Chapter 376

732

Chapter 375.5

788

Chapter 375

750

Chapter 374.5

662

Chapter 374

725

Chapter 373.5

740

Chapter 373

742

Chapter 372.5

726

Chapter 372

696

Chapter 371.5

678

Chapter 371

761

Chapter 370.5

727

Chapter 370

792

Chapter 369.5

712

Chapter 369

739

Chapter 368.5

743

Chapter 368

712

Chapter 367.5

700

Chapter 367

756

Chapter 366.5

793

Chapter 366

789

Chapter 365.5

785

Chapter 365

776

Chapter 364.5

766

Chapter 364

701

Chapter 363.5

777

Chapter 363

739

Chapter 362.5

824

Chapter 362

774

Chapter 361.5

909

Chapter 361

776

Chapter 360.5

761

Chapter 360

961

Chapter 359.5

1238

Chapter 359

991

Chapter 358.5

768

Chapter 358

1210

Chapter 357.5

1189

Chapter 357

975

Chapter 356.5

1018

Chapter 356

706

Chapter 355.5

1962

Chapter 355

665

Chapter 354.5

1681

Chapter 354

2283

Chapter 353.5

633

Chapter 353

648

Chapter 352.5

633

Chapter 352

644

Chapter 351.5

639

Chapter 351

622

Chapter 350.5

654

Chapter 350

2127

Chapter 349.5

786

Chapter 349

637

Chapter 348.5

618

Chapter 348

641

Chapter 347.5

612

Chapter 347

602

Chapter 346

610

Chapter 345.5

594

Chapter 345

592

Chapter 344.5

620

Chapter 344

2245

Chapter 343.5

612

Chapter 343

637

Chapter 342.5

606

Chapter 342

2352

Chapter 341.5

614

Chapter 341

2274

Chapter 340.5

679

Chapter 340

696

Chapter 339.5

704

Chapter 339

735

Chapter 338.5

813

Chapter 338

1167

Chapter 377.5

2582

Chapter 337

809

Chapter 336.5

602

Chapter 336

589

Chapter 335.5

580

Chapter 335

570

Chapter 334.5

544

Chapter 334

594

Chapter 333.5

1843

Chapter 333

614

Chapter 332.5

0

Chapter 332

2089

Chapter 331.5

858

Chapter 331

854

Chapter 330.5

814

Chapter 330

1970

Chapter 329.5

773

Chapter 329

776

Chapter 328.5

752

Chapter 328

780

Chapter 327.5

2151

Chapter 327

956

Chapter 326.5

890

Chapter 326

864

Chapter 325.5

865

Chapter 325

847

Chapter 324.5

928

Chapter 324

1003

Chapter 323.5

1013

Chapter 323

1323

Chapter 332.5

1775

Chapter 322

1808

Chapter 321.5

859

Chapter 321

2061

Chapter 320.5

655

Chapter 320

1470

Chapter 319.5

915

Chapter 319

669

Chapter 318.5

2268

Chapter 318

734

Chapter 317.5

1778

Chapter 317

783

Chapter 316.5

695

Chapter 316

757

Chapter 315.5

816

Chapter 315

2042

Chapter 314.5

677

Chapter 314

694

Chapter 313.5

737

Chapter 313

773

Chapter 312.5

692

Chapter 312

633

Chapter 311.5

1871

Chapter 311

754

Chapter 310.5

750

Chapter 310

1557

Chapter 309.5

1682

Chapter 309

687

Chapter 308.5

704

Chapter 308

786

Chapter 307.5

850

Chapter 307

796

Chapter 306.5

714

Chapter 306

692

Chapter 305.5

721

Chapter 305

594

Chapter 304.5

631

Chapter 304

651

Chapter 303.5

699

Chapter 303

744

Chapter 302.5

747

Chapter 302

652

Chapter 301.5

706

Chapter 301

706

Chapter 300.5

791

Chapter 300

961

Chapter 299.5

1056

Chapter 299

1031

Chapter 298.5

1093

Chapter 298

917

Chapter 297.5

801

Chapter 297

877

Chapter 296.5

821

Chapter 296

824

Chapter 295.5

840

Chapter 295

759

Chapter 294.5

782

Chapter 294

668

Chapter 293.5

649

Chapter 293

633

Chapter 292.5

663

Chapter 292

670

Chapter 291.5

651

Chapter 291

595

Chapter 290.5

584

Chapter 290

10234

Chapter 289.5

785

Chapter 289

752

Chapter 288.5

738

Chapter 288

769

Chapter 287.5

824

Chapter 287

827

Chapter 286.5

842

Chapter 286

781

chapter 285.5

805

chapter 285

771

Chapter 284

836

Chapter 283.5

852

chapter 283

799

chapter 282.5

2259

chapter 282

2322

Chapter 281.5

896

Chapter 281

854

Chapter 280.5

842

Chapter 280

824

Chapter 279.5

2398

Chapter 279

857

Chapter 278.5

876

Chapter 278

841

Chapter 277.5

717

Chapter 277

801

Chapter 276.5

837

Chapter 276

826

Chapter 275.5

760

Chapter 275

793

Chapter 274.5

808

Chapter 274

771

chapter 273.5

733

chapter 273

621

Chapter 272.5

962

Chapter 272

889

Chapter 271.5

852

chapter 271

807

chapter 270.5

696

chapter 270

676

chapter 269.5

677

chapter 269

3816

chapter 268.5

3800

chapter 268

635

chapter 267.5

622

chapter 267

675

chapter 266.5

3779

chapter 266

629

chapter 265.5

641

chapter 265

663

chapter 264.5

639

chapter 264

609

chapter 263.5

623

chapter 263

640

chapter 262.5

668

chapter 262

595

chapter 261.5

634

chapter 261

655

chapter 260.5

631

chapter 260

691

chapter 259.5

3757

chapter 259

583

chapter 258.5

3728

chapter 258

613

chapter 257.5

592

chapter 257

612

chapter 256.2

3778

chapter 256

574

chapter 255.5

578

chapter 255

572

chapter 254.5

562

chapter 254

579

chapter 253.5

3698

chapter 253

564

chapter 252.5

574

chapter 252

558

chapter 251.5

3679

chapter 251

593

chapter 250.5 fix

546

chapter 250

582

chapter 249.5

3685

chapter 249

576

chapter 248.5

547

chapter 248

553

chapter 247.5

3694

chapter 247

584

chapter 246.5

527

chapter 246

558

chapter 245.5

3732

chapter 245

3704

chapter 244.5

523

chapter 244

577

chapter 243.5

3703

chapter 243

556

chapter 242.5

529

chapter 242

558

chapter 241.5

3671

chapter 241

547

chapter 240.5

515

chapter 240

528

chapter 239.5

549

chapter 239

521

chapter 238.5

560

chapter 238

544

chapter 237.5

3663

chapter 237

530

chapter 236.5

547

chapter 236

524

chapter 235.5

564

chapter 235

506

chapter 234.5

502

chapter 234

581

chapter 233.5

3650

chapter 233

519

chapter 232.5

559

chapter 232

498

chapter 231.5

512

chapter 231

506

chapter 230.5

607

chapter 230

501

chapter 229.5

482

chapter 229

500

chapter 228.5

484

chapter 228

538

chapter 227.5

998

chapter 227

582

chapter 226.5

625

chapter 226

643

chapter 225.5

645

chapter 225

678

chapter 224.5

612

chapter 224

605

chapter 223.5

587

chapter 223

678

chapter 222.5

621

chapter 222

717

chapter 221

676

chapter 220.5

637

chapter 220

652

chapter 219.5

659

chapter 219

650

chapter 218.5

629

chapter 218

630

chapter 217.5

657

chapter 217

643

chapter 216.5

631

chapter 216

664

chapter 215.5

627

chapter 215

656

chapter 214.5

685

chapter 214

681

chapter 213.5

663

chapter 213

667

chapter 212.5

698

Chapter 212

516

chapter 211.5

862

Chapter 211

514

Chapter 210.5

487

Chapter 210

508

Chapter 209.5

1630

Chapter 209

500

Chapter 208.5

486

Chapter 208

1489

Chapter 207.5

471

Chapter 207

482

Chapter 206.5

1791

chapter 206

490

chapter 205

24780

chapter 204

1122

chapter 203

774

chapter 202

813

chapter 201

934

chapter 200

888

chapter 199

705

chapter 198

797

chapter 197

846

chapter 196

823

chapter 195

810

chapter 194

797

chapter 193

759

chapter 192

876

chapter 191

781

chapter 190

804

chapter 189

828

chapter 188

795

chapter 187

939

chapter 186

20681

chapter 185

19716

chapter 184

20966

Chapter 183

19996

Chapter 182

21058

Chapter 181

22881

Chapter 180

21867

chapter 179

22872

chapter 178

23219

chapter 177

20929

Chapter 176

23037

Chapter 175

21869

Chapter 174

23327

Chapter 173

23546

Chapter 172

24826

Chapter 171

25619

Chapter 170

26684

Chapter 169

19204

Chapter 168

20142

Chapter 167

26039

Chapter 166

20843

Chapter 165

12344

Chapter 164

10331

Chapter 163

23087

Chapter 162

23211

chapter 161

19046

Chapter 160

20146

Chapter 159

19024

Chapter 158

15187

Chapter 157

20973

Chapter 156

19493

Chapter 155

909

Chapter 154

737

Chapter 153

849

Chapter 152

716

Chapter 151

760

Chapter 150

788

Chapter 149

784

Chapter 148

838

Chapter 147

757

Chapter 146

928

Chapter 145

634

Chapter 144

810

Chapter 143

757

Chapter 142

705

Chapter 141

657

Chapter 140

760

Chapter 139

1013

Chapter 138

807

Chapter 137

951

Chapter 136

946

Chapter 135

927

Chapter 134

820

Chapter 133

951

Chapter 132

757

Chapter 131

866

Chapter 130

983

Chapter 129

948

Chapter 128

854

Chapter 127

879

Chapter 126

770

Chapter 125

900

Chapter 124

828

Chapter 123

812

Chapter 122

898

Chapter 121

927

Chapter 120

775

Chapter 119

811

Chapter 118

821

Chapter 117

923

Chapter 116

799

Chapter 115

862

Chapter 114

773

Chapter 113

754

Chapter 112

809

Chapter 111

792

Chapter 110

856

Chapter 109

801

Chapter 108

678

Chapter 107