Đăng nhập

Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

[ Cập nhật lúc: 07:24 19/04/2022 ]

10215152 Lượt xem

Đang tiến hành

4.7 (19 người đã đánh giá)

Nội dung

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chapter 400

931

Chapter 399.5

243

Chapter 399

477

Chapter 398.5

412

Chapter 398

409

Chapter 397.5

426

Chapter 397

437

Chapter 396.5

440

Chapter 396

455

Chapter 395.5

527

Chapter 395

450

Chapter 394.5

496

Chapter 394

511

Chapter 393.5

520

Chapter 393

457

Chapter 392.5

505

Chapter 392

551

Chapter 391.5

331

Chapter 391

481

Chapter 390.5

464

Chapter 390

478

Chapter 389.5

505

Chapter 389

457

Chapter 388.5

506

Chapter 388

498

Chapter 387.5

522

Chapter 387

433

Chapter 386.5

445

Chapter 386

427

Chapter 385.5

470

Chapter 385

481

Chapter 384.5

447

Chapter 384

468

Chapter 383.5

468

Chapter 383

433

Chapter 382.5

482

Chapter 382

466

Chapter 381.5

544

Chapter 381

424

Chapter 380.5

489

Chapter 380

494

Chapter 379.5

389

Chapter 379

651

Chapter 378.5

476

Chapter 378

485

Chapter 377.5

0

Chapter 377

749

Chapter 376.5

617

Chapter 376

568

Chapter 375.5

636

Chapter 375

596

Chapter 374.5

521

Chapter 374

583

Chapter 373.5

597

Chapter 373

592

Chapter 372.5

578

Chapter 372

556

Chapter 371.5

551

Chapter 371

625

Chapter 370.5

583

Chapter 370

625

Chapter 369.5

577

Chapter 369

597

Chapter 368.5

601

Chapter 368

571

Chapter 367.5

555

Chapter 367

609

Chapter 366.5

647

Chapter 366

636

Chapter 365.5

634

Chapter 365

626

Chapter 364.5

617

Chapter 364

556

Chapter 363.5

626

Chapter 363

597

Chapter 362.5

659

Chapter 362

625

Chapter 361.5

763

Chapter 361

643

Chapter 360.5

642

Chapter 360

832

Chapter 359.5

1104

Chapter 359

864

Chapter 358.5

639

Chapter 358

1072

Chapter 357.5

1058

Chapter 357

839

Chapter 356.5

888

Chapter 356

582

Chapter 355.5

1842

Chapter 355

540

Chapter 354.5

1559

Chapter 354

2158

Chapter 353.5

504

Chapter 353

517

Chapter 352.5

512

Chapter 352

524

Chapter 351.5

518

Chapter 351

509

Chapter 350.5

534

Chapter 350

1999

Chapter 349.5

655

Chapter 349

510

Chapter 348.5

494

Chapter 348

518

Chapter 347.5

498

Chapter 347

487

Chapter 346

491

Chapter 345.5

479

Chapter 345

477

Chapter 344.5

506

Chapter 344

2129

Chapter 343.5

499

Chapter 343

522

Chapter 342.5

484

Chapter 342

2229

Chapter 341.5

497

Chapter 341

2145

Chapter 340.5

549

Chapter 340

567

Chapter 339.5

580

Chapter 339

578

Chapter 338.5

655

Chapter 338

923

Chapter 377.5

2270

Chapter 337

666

Chapter 336.5

479

Chapter 336

471

Chapter 335.5

464

Chapter 335

459

Chapter 334.5

439

Chapter 334

462

Chapter 333.5

1728

Chapter 333

477

Chapter 332.5

0

Chapter 332

1884

Chapter 331.5

684

Chapter 331

672

Chapter 330.5

647

Chapter 330

1790

Chapter 329.5

608

Chapter 329

613

Chapter 328.5

590

Chapter 328

622

Chapter 327.5

1997

Chapter 327

803

Chapter 326.5

727

Chapter 326

707

Chapter 325.5

692

Chapter 325

676

Chapter 324.5

754

Chapter 324

812

Chapter 323.5

821

Chapter 323

1046

Chapter 332.5

1387

Chapter 322

1658

Chapter 321.5

653

Chapter 321

1916

Chapter 320.5

509

Chapter 320

1337

Chapter 319.5

787

Chapter 319

536

Chapter 318.5

2139

Chapter 318

595

Chapter 317.5

1646

Chapter 317

653

Chapter 316.5

568

Chapter 316

626

Chapter 315.5

692

Chapter 315

1911

Chapter 314.5

554

Chapter 314

575

Chapter 313.5

613

Chapter 313

651

Chapter 312.5

570

Chapter 312

512

Chapter 311.5

1756

Chapter 311

636

Chapter 310.5

631

Chapter 310

1437

Chapter 309.5

1563

Chapter 309

574

Chapter 308.5

588

Chapter 308

674

Chapter 307.5

729

Chapter 307

685

Chapter 306.5

600

Chapter 306

589

Chapter 305.5

615

Chapter 305

490

Chapter 304.5

519

Chapter 304

540

Chapter 303.5

592

Chapter 303

631

Chapter 302.5

637

Chapter 302

548

Chapter 301.5

593

Chapter 301

591

Chapter 300.5

659

Chapter 300

829

Chapter 299.5

939

Chapter 299

912

Chapter 298.5

971

Chapter 298

801

Chapter 297.5

687

Chapter 297

770

Chapter 296.5

709

Chapter 296

710

Chapter 295.5

721

Chapter 295

641

Chapter 294.5

661

Chapter 294

555

Chapter 293.5

536

Chapter 293

516

Chapter 292.5

552

Chapter 292

556

Chapter 291.5

531

Chapter 291

467

Chapter 290.5

465

Chapter 290

10118

Chapter 289.5

663

Chapter 289

638

Chapter 288.5

620

Chapter 288

661

Chapter 287.5

716

Chapter 287

714

Chapter 286.5

731

Chapter 286

672

chapter 285.5

694

chapter 285

666

Chapter 284

729

Chapter 283.5

748

chapter 283

690

chapter 282.5

2145

chapter 282

2200

Chapter 281.5

779

Chapter 281

737

Chapter 280.5

730

Chapter 280

719

Chapter 279.5

2290

Chapter 279

748

Chapter 278.5

755

Chapter 278

731

Chapter 277.5

602

Chapter 277

702

Chapter 276.5

726

Chapter 276

719

Chapter 275.5

656

Chapter 275

685

Chapter 274.5

706

Chapter 274

667

chapter 273.5

626

chapter 273

516

Chapter 272.5

860

Chapter 272

787

Chapter 271.5

741

chapter 271

706

chapter 270.5

583

chapter 270

575

chapter 269.5

574

chapter 269

3711

chapter 268.5

3686

chapter 268

524

chapter 267.5

515

chapter 267

562

chapter 266.5

3665

chapter 266

520

chapter 265.5

535

chapter 265

551

chapter 264.5

531

chapter 264

506

chapter 263.5

512

chapter 263

531

chapter 262.5

549

chapter 262

483

chapter 261.5

528

chapter 261

539

chapter 260.5

519

chapter 260

578

chapter 259.5

3650

chapter 259

481

chapter 258.5

3629

chapter 258

508

chapter 257.5

485

chapter 257

507

chapter 256.2

3681

chapter 256

470

chapter 255.5

474

chapter 255

473

chapter 254.5

459

chapter 254

474

chapter 253.5

3593

chapter 253

468

chapter 252.5

475

chapter 252

459

chapter 251.5

3583

chapter 251

492

chapter 250.5 fix

447

chapter 250

484

chapter 249.5

3588

chapter 249

475

chapter 248.5

449

chapter 248

459

chapter 247.5

3603

chapter 247

488

chapter 246.5

431

chapter 246

459

chapter 245.5

3632

chapter 245

3606

chapter 244.5

425

chapter 244

484

chapter 243.5

3586

chapter 243

457

chapter 242.5

440

chapter 242

464

chapter 241.5

3571

chapter 241

450

chapter 240.5

424

chapter 240

433

chapter 239.5

448

chapter 239

429

chapter 238.5

473

chapter 238

461

chapter 237.5

3575

chapter 237

447

chapter 236.5

460

chapter 236

439

chapter 235.5

481

chapter 235

422

chapter 234.5

416

chapter 234

492

chapter 233.5

3559

chapter 233

426

chapter 232.5

471

chapter 232

413

chapter 231.5

426

chapter 231

422

chapter 230.5

514

chapter 230

417

chapter 229.5

404

chapter 229

416

chapter 228.5

397

chapter 228

426

chapter 227.5

727

chapter 227

476

chapter 226.5

508

chapter 226

517

chapter 225.5

534

chapter 225

575

chapter 224.5

502

chapter 224

509

chapter 223.5

483

chapter 223

579

chapter 222.5

520

chapter 222

559

chapter 221

575

chapter 220.5

539

chapter 220

550

chapter 219.5

563

chapter 219

552

chapter 218.5

529

chapter 218

529

chapter 217.5

550

chapter 217

535

chapter 216.5

532

chapter 216

569

chapter 215.5

527

chapter 215

546

chapter 214.5

582

chapter 214

580

chapter 213.5

560

chapter 213

566

chapter 212.5

588

Chapter 212

410

chapter 211.5

763

Chapter 211

415

Chapter 210.5

388

Chapter 210

409

Chapter 209.5

1521

Chapter 209

398

Chapter 208.5

374

Chapter 208

1387

Chapter 207.5

377

Chapter 207

384

Chapter 206.5

1688

chapter 206

396

chapter 205

24646

chapter 204

992

chapter 203

659

chapter 202

702

chapter 201

831

chapter 200

776

chapter 199

600

chapter 198

700

chapter 197

750

chapter 196

718

chapter 195

706

chapter 194

695

chapter 193

667

chapter 192

791

chapter 191

698

chapter 190

702

chapter 189

717

chapter 188

686

chapter 187

852

chapter 186

20591

chapter 185

19626

chapter 184

20877

Chapter 183

19902

Chapter 182

20950

Chapter 181

22790

Chapter 180

21772

chapter 179

22742

chapter 178

23112

chapter 177

20837

Chapter 176

22933

Chapter 175

21776

Chapter 174

23230

Chapter 173

23422

Chapter 172

24717

Chapter 171

25523

Chapter 170

26584

Chapter 169

19117

Chapter 168

20041

Chapter 167

25949

Chapter 166

20692

Chapter 165

12250

Chapter 164

10247

Chapter 163

22998

Chapter 162

23118

chapter 161

18958

Chapter 160

20041

Chapter 159

18939

Chapter 158

15099

Chapter 157

20876

Chapter 156

19407

Chapter 155

827

Chapter 154

643

Chapter 153

772

Chapter 152

628

Chapter 151

676

Chapter 150

708

Chapter 149

704

Chapter 148

760

Chapter 147

677

Chapter 146

849

Chapter 145

556

Chapter 144

695

Chapter 143

674

Chapter 142

625

Chapter 141

573

Chapter 140

686

Chapter 139

926

Chapter 138

728

Chapter 137

876

Chapter 136

874

Chapter 135

854

Chapter 134

727

Chapter 133

875

Chapter 132

676

Chapter 131

791

Chapter 130

901

Chapter 129

807

Chapter 128

791

Chapter 127

805

Chapter 126

696

Chapter 125

823

Chapter 124

754

Chapter 123

745

Chapter 122

822

Chapter 121

851

Chapter 120

694

Chapter 119

732

Chapter 118

737

Chapter 117

842

Chapter 116

715

Chapter 115

792

Chapter 114

699

Chapter 113

671

Chapter 112

734

Chapter 111

717

Chapter 110

773

Chapter 109

727

Chapter 108

599

Chapter 107