Đăng nhập

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

[ Cập nhật lúc: 03:46 20/04/2022 ]

14245453 Lượt xem

Đang tiến hành

3.4 (34 người đã đánh giá)

Nội dung

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 624

2812

Chapter 623

960

Chapter 622

657

Chapter 621

699

Chapter 620

1234

Chapter 619

980

Chapter 618

1202

Chapter 617

1102

Chapter 616

898

Chapter 615

1000

Chapter 614

732

Chapter 613

807

Chapter 612

778

Chapter 611

847

Chapter 610

794

Chapter 609

1292

Chapter 608

1039

Chapter 607

1010

Chapter 606

929

Chapter 605

792

Chapter 604

735

Chapter 603

688

Chapter 602

657

Chapter 601

890

Chapter 600

620

Chapter 599

582

Chapter 598

1151

Chapter 597

871

Chapter 596

801

Chapter 595

621

Chapter 594

1730

Chapter 593

1294

Chapter 592

671

Chapter 591

937

Chapter 590

540

Chapter 589

623

Chapter 588

621

Chapter 587

748

Chapter 586

957

Chapter 585

684

Chapter 584

809

Chapter 583

982

Chapter 582

946

Chapter 581

943

Chapter 580

1153

Chapter 579

4395

Chapter 578

3055

Chapter 577

816

Chapter 576

613

Chapter 575

505

Chapter 574

2357

Chapter 573

1772

Chapter 572

508

Chapter 571

508

Chapter 570

525

Chapter 569

491

Chapter 568

1871

Chapter 567

501

Chapter 566

1999

Chapter 565

505

Chapter 564

443

Chapter 563

501

Chapter 562

518

Chapter 561

532

Chapter 560

533

Chapter 559

493

Chapter 558

489

Chapter 557

479

Chapter 556

511

Chapter 555

614

Chapter 554

1288

Chapter 553

476

Chapter 552

470

Chapter 551

439

Chapter 550

1346

Chapter 549

520

Chapter 548

448

Chapter 547

1792

Chapter 546

447

Chapter 545

457

Chapter 544

453

Chapter 543

1577

Chapter 542

483

Chapter 541

480

Chapter 540

1916

Chapter 359

537

Chapter 358

467

Chapter 357

545

Chapter 536

2041

Chapter 535

1645

Chapter 534

456

Chapter 533

1729

Chapter 532

506

Chapter 531

478

Chapter 530

492

Chapter 529

513

Chapter 528

576

Chapter 527

572

Chapter 526

536

Chapter 525

514

Chapter 524

482

Chapter 523

504

Chapter 522

523

Chapter 521

569

Chapter 520

607

Chapter 519

518

Chapter 518

457

Chapter 517

405

Chapter 516

546

Chapter 515

501

Chapter 514

571

Chapter 513

635

Chapter 512

641

Chapter 511

642

Chapter 510

651

Chapter 509

678

Chapter 508

659

Chapter 507

656

Chapter 506

651

Chapter 505

655

Chapter 504

665

Chapter 503

681

Chapter 502

613

Chapter 501

610

Chapter 500

601

Chapter 499

745

Chapter 498

736

Chapter 497

831

Chapter 496

612

Chapter 495

630

Chapter 494

706

Chapter 493

677

Chapter 492

689

Chapter 491

706

Chapter 490

666

Chapter 489

670

Chapter 488

698

Chapter 487

653

Chapter 486

684

Chapter 485

721

Chapter 484

633

Chapter 483

732

Chapter 482

634

Chapter 481

677

Chapter 480

2490

chapter 479

689

chapter 478

568

chapter 477

624

chapter 476

506

chapter 475

464

chapter 474

471

chapter 473

472

chapter 472

482

chapter 471

480

chapter 470

551

chapter 469

435

chapter 468

486

chapter 467

443

chapter 466

450

chapter 465

413

chapter 464

461

chapter 463

447

chapter 462

390

chapter 461

448

chapter 460

450

chapter 459

424

chapter 458

430

chapter 457

382

chapter 456

395

chapter 455

384

chapter 454

377

chapter 453

419

chapter 452

582

chapter 451

392

chapter 450

400

chapter 449

438

chapter 448

428

chapter 447

425

chapter 446

426

chapter 445

411

chapter 444

441

chapter 443

460

chapter 442

419

chapter 441

411

chapter 440

403

chapter 439

417

chapter 438

400

chapter 437

375

chapter 436

411

chapter 435

434

chapter 434

440

chapter 433

395

chapter 432

465

chapter 431

400

chapter 430

468

chapter 429

381

chapter 428

421

chapter 427

383

chapter 426

379

chapter 425

426

chapter 424

1930

chapter 423

392

chapter 422

378

chapter 421

423

chapter 420

402

chapter 419

426

chapter 418

369

chapter 417

400

chapter 416

463

chapter 415

399

chapter 414

396

chapter 413

375

chapter 412

373

chapter 411

346

chapter 410

404

chapter 409

339

chapter 408

398

chapter 407

368

chapter 406

357

chapter 405

362

chapter 404

378

chapter 403

364

chapter 402

409

chapter 401

424

chapter 400

468

chapter 399

512

chapter 398

662

chapter 397

12130

chapter 396

7583

chapter 395

10747

chapter 394

6485

chapter 393

6097

chapter 392

5751

chapter 391 video

5578

chapter 390

7269

chapter 389

12613

chapter 388

11328

chapter 387

9287

chapter 386

9598

chapter 385

9725

chapter 384

9339

chapter 383

10222

chapter 382

10608

chapter 381

10760

chapter 380

12119

chapter 379

10879

chapter 378

12262

chapter 377

12343

chapter 376

12503

chapter 375

12615

chapter 374

12143

chapter 373

12328

chapter 372

12315

chapter 371

13145

chapter 370

14508

chapter 369

13762

Chapter 368

14719

chapter 367

14582

chapter 366

14792

chapter 365

15589

chapter 364

13840

chapter 363

14687

Chapter 362

20814

Chapter 361

17698

chapter 360

17155

chapter 359

15654

chapter 358

15809

chapter 357

15175

Chapter 356

15124

chapter 355

16873

Chapter 354

19303

Chapter 353

21741

Chapter 352

18944

Chapter 351

20007

Chapter 350

20023

Chapter 349

18468

Chapter 348

16246

Chapter 347

16953

Chapter 346

15255

Chapter 345

19125

Chapter 344

14525

Chapter 343

14358

chapter 342

14734

chapter 341

14492

chapter 340

15265

chapter 339

14690

chapter 338

14468

chapter 337

15146

chapter 336

14684

chapter 335

14165

chapter 334

14301

chapter 333

13905

chapter 332

14011

Chapter 331 video

13925

Chapter 330

16086

Chapter 329

13617

Chapter 328

15355

Chapter 327

13739

Chapter 326

13829

Chapter 325

13382

Chapter 324

16453

Chapter 323

13487

Chapter 322

14091

Chapter 321

13487

Chapter 320

15204

Chapter 319

13318

Chapter 318

15414

Chapter 317

15964

Chapter 316 video

14927

Chapter 315

14709

Chapter 314

15478

Chapter 313

14872

Chapter 312

17532

Chapter 311

14830

Chapter 310

15452

Chapter 309

18118

Chapter 308

15978

Chapter 307

15561

Chapter 306

20260

Chapter 305

15912

Chapter 304

16695

Chapter 303

14946

Chapter 302

18257

Chapter 301

16067

Chapter 300

19018

Chapter 299

14920

Chapter 298

15733

Chapter 297

16220

Chapter 296

16660

Chapter 295

15198

Chapter 294

16088

Chapter 293

14203

Chapter 292

16928

Chapter 291

17032

Chapter 290

16970

Chapter 289

14769

Chapter 288

17366

Chapter 287

15369

Chapter 286

16530

Chapter 285

15634

Chapter 284

19889

Chapter 283

16977

Chapter 282

20013

Chapter 281

14692

Chapter 280

19960

Chapter 279

15777

Chapter 278

18137

Chapter 277

15620

Chapter 276

20123

Chapter 275

17614

Chapter 274

20611

Chapter 273

16617

Chapter 272

21122

Chapter 271

17628

Chapter 270

22859

Chapter 269

17438

Chapter 268

21965

Chapter 267

18833

Chapter 266

21537

Chapter 265

18212

Chapter 264

27129

Chapter 263

19362

Chapter 262

25644

Chapter 261

24105

Chapter 260

33081

Chapter 259

24869

Chapter 258

26793

Chapter 257

21143

Chapter 256

28067

Chapter 255

23797

Chapter 254

30324

Chapter 253

21982

Chapter 252

29864

Chapter 251

24271

Chapter 250

35245

Chapter 249

25389

Chapter 248

33118

Chapter 247

33800

Chapter 246

35333

Chapter 245

33246

Chapter 244

32158

Chapter 243

36123

Chapter 242

23778

Chapter 241

40330

Chapter 240

37351

Chapter 239

36256

Chapter 238

32601

Chapter 237

34246

Chapter 236

32933

Chapter 235

39493

Chapter 234

42180

Chapter 233

33470

Chapter 232

30519

Chapter 231

31822

Chapter 230

32011

Chapter 229

30977

Chapter 228

33458

Chapter 227

31285

Chapter 226

30582

Chapter 225

31421

Chapter 224

32192

Chapter 223

32768

Chapter 222

32277

Chapter 221

30529

Chapter 220

30413

Chapter 219

29354

Chapter 218

29081

Chapter 217

28317

Chapter 216

28397

Chapter 215

29907

Chapter 214

28918

Chapter 213

33330

Chapter 212

29774

Chapter 211

38587

Chapter 210

31811

Chapter 209

37033

Chapter 208

30551

Chapter 207

31777

Chapter 206

30578

Chapter 205

31267

Chapter 204

30867

Chapter 203

35960

Chapter 202

42436

Chapter 201

23821

Chapter 200

42428

Chapter 199

34416

Chapter 198

39261

Chapter 197

34017

Chapter 196

33511

Chapter 195

32023

Chapter 194

31979

Chapter 193

33144

Chapter 192

33510

Chapter 191

35232

Chapter 190

38128

Chapter 189

39469

Chapter 188

47581

Chapter 187

43017

Chapter 186

42177

Chapter 185

39735

Chapter 184

37777

Chapter 183

40495

Chapter 182

38558

Chapter 181

39377

Chapter 180

42836

Chapter 179

42907

Chapter 178

36637

Chapter 177

38093

Chapter 176

42864

Chapter 175

44072

Chapter 174

41256

Chapter 173

41728

Chapter 172

39393

Chapter 171

38538

Chapter 170

43630

Chapter 169

44422

Chapter 168

44075

Chapter 167

44900

Chapter 166

48835

Chapter 165

45722

Chapter 164

47799

Chapter 163

47903

Chapter 162

50986

Chapter 161

49259

Chapter 160

50365

Chapter 159

49204

Chapter 158

39346

Chapter 157

48206

Chapter 156

45867

Chapter 155

42992

Chapter 154

43932

Chapter 153

79869

Chapter 152

41164

Chapter 151

41741

Chapter 150

45149

Chapter 149

41013

Chapter 148

42938

Chapter 147

41015

Chapter 146

41729

Chapter 145

43760

Chapter 144

40966

Chapter 143