Đăng nhập

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

[ Cập nhật lúc: 07:33 19/01/2022 ]

14068968 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 598

271

Chapter 597

518

Chapter 596

461

Chapter 595

303

Chapter 594

1313

Chapter 593

1014

Chapter 592

389

Chapter 591

652

Chapter 590

230

Chapter 589

319

Chapter 588

371

Chapter 587

463

Chapter 586

673

Chapter 585

413

Chapter 584

501

Chapter 583

687

Chapter 582

590

Chapter 581

634

Chapter 580

827

Chapter 579

4089

Chapter 578

2755

Chapter 577

535

Chapter 576

334

Chapter 575

244

Chapter 574

2082

Chapter 573

1498

Chapter 572

233

Chapter 571

247

Chapter 570

243

Chapter 569

235

Chapter 568

1621

Chapter 567

258

Chapter 566

1765

Chapter 565

253

Chapter 564

201

Chapter 563

260

Chapter 562

273

Chapter 561

293

Chapter 560

266

Chapter 559

253

Chapter 558

256

Chapter 557

248

Chapter 556

258

Chapter 555

308

Chapter 554

1064

Chapter 553

251

Chapter 552

257

Chapter 551

214

Chapter 550

1130

Chapter 549

315

Chapter 548

232

Chapter 547

1586

Chapter 546

235

Chapter 545

230

Chapter 544

242

Chapter 543

1375

Chapter 542

279

Chapter 541

272

Chapter 540

1691

Chapter 359

289

Chapter 358

273

Chapter 357

346

Chapter 536

1825

Chapter 535

1439

Chapter 534

240

Chapter 533

1529

Chapter 532

306

Chapter 531

271

Chapter 530

274

Chapter 529

299

Chapter 528

365

Chapter 527

361

Chapter 526

339

Chapter 525

293

Chapter 524

281

Chapter 523

298

Chapter 522

319

Chapter 521

361

Chapter 520

349

Chapter 519

312

Chapter 518

268

Chapter 517

217

Chapter 516

341

Chapter 515

318

Chapter 514

376

Chapter 513

436

Chapter 512

427

Chapter 511

452

Chapter 510

459

Chapter 509

473

Chapter 508

471

Chapter 507

473

Chapter 506

476

Chapter 505

470

Chapter 504

472

Chapter 503

516

Chapter 502

445

Chapter 501

438

Chapter 500

427

Chapter 499

577

Chapter 498

558

Chapter 497

572

Chapter 496

428

Chapter 495

449

Chapter 494

515

Chapter 493

489

Chapter 492

509

Chapter 491

526

Chapter 490

499

Chapter 489

485

Chapter 488

545

Chapter 487

511

Chapter 486

532

Chapter 485

569

Chapter 484

474

Chapter 483

579

Chapter 482

480

Chapter 481

479

Chapter 480

2298

chapter 479

532

chapter 478

380

chapter 477

431

chapter 476

356

chapter 475

289

chapter 474

295

chapter 473

305

chapter 472

334

chapter 471

312

chapter 470

363

chapter 469

292

chapter 468

337

chapter 467

287

chapter 466

289

chapter 465

252

chapter 464

308

chapter 463

296

chapter 462

235

chapter 461

298

chapter 460

299

chapter 459

255

chapter 458

272

chapter 457

231

chapter 456

247

chapter 455

239

chapter 454

240

chapter 453

261

chapter 452

250

chapter 451

240

chapter 450

242

chapter 449

282

chapter 448

286

chapter 447

256

chapter 446

264

chapter 445

260

chapter 444

287

chapter 443

305

chapter 442

257

chapter 441

262

chapter 440

256

chapter 439

263

chapter 438

244

chapter 437

231

chapter 436

256

chapter 435

272

chapter 434

279

chapter 433

232

chapter 432

301

chapter 431

242

chapter 430

302

chapter 429

225

chapter 428

277

chapter 427

248

chapter 426

230

chapter 425

265

chapter 424

1770

chapter 423

232

chapter 422

234

chapter 421

280

chapter 420

254

chapter 419

267

chapter 418

230

chapter 417

248

chapter 416

245

chapter 415

257

chapter 414

260

chapter 413

247

chapter 412

246

chapter 411

226

chapter 410

276

chapter 409

211

chapter 408

262

chapter 407

220

chapter 406

215

chapter 405

213

chapter 404

236

chapter 403

239

chapter 402

260

chapter 401

271

chapter 400

294

chapter 399

353

chapter 398

495

chapter 397

11911

chapter 396

7389

chapter 395

10567

chapter 394

6322

chapter 393

5923

chapter 392

5597

chapter 391 video

5439

chapter 390

7108

chapter 389

12452

chapter 388

11175

chapter 387

9134

chapter 386

9425

chapter 385

9558

chapter 384

9170

chapter 383

10041

chapter 382

10445

chapter 381

10578

chapter 380

11910

chapter 379

10686

chapter 378

12101

chapter 377

12153

chapter 376

12311

chapter 375

12443

chapter 374

11959

chapter 373

12154

chapter 372

12104

chapter 371

12816

chapter 370

14166

chapter 369

13541

Chapter 368

14503

chapter 367

14329

chapter 366

14568

chapter 365

15375

chapter 364

13621

chapter 363

14465

Chapter 362

20587

Chapter 361

17485

chapter 360

16927

chapter 359

15459

chapter 358

15599

chapter 357

14956

Chapter 356

14903

chapter 355

16663

Chapter 354

19055

Chapter 353

21510

Chapter 352

18730

Chapter 351

19779

Chapter 350

19815

Chapter 349

18251

Chapter 348

16021

Chapter 347

16736

Chapter 346

15036

Chapter 345

18899

Chapter 344

14314

Chapter 343

14163

chapter 342

14507

chapter 341

14255

chapter 340

14994

chapter 339

14441

chapter 338

14217

chapter 337

14831

chapter 336

14396

chapter 335

13918

chapter 334

14027

chapter 333

13671

chapter 332

13788

Chapter 331 video

13669

Chapter 330

15850

Chapter 329

13385

Chapter 328

15127

Chapter 327

13510

Chapter 326

13603

Chapter 325

13152

Chapter 324

16200

Chapter 323

13232

Chapter 322

13856

Chapter 321

13244

Chapter 320

14979

Chapter 319

13094

Chapter 318

15194

Chapter 317

15734

Chapter 316 video

14689

Chapter 315

14468

Chapter 314

15235

Chapter 313

14621

Chapter 312

17297

Chapter 311

14602

Chapter 310

15225

Chapter 309

17887

Chapter 308

15741

Chapter 307

15334

Chapter 306

20018

Chapter 305

15665

Chapter 304

16441

Chapter 303

14694

Chapter 302

18000

Chapter 301

15809

Chapter 300

18759

Chapter 299

14655

Chapter 298

15513

Chapter 297

15970

Chapter 296

16432

Chapter 295

14963

Chapter 294

15841

Chapter 293

13961

Chapter 292

16689

Chapter 291

16799

Chapter 290

16697

Chapter 289

14515

Chapter 288

17137

Chapter 287

15141

Chapter 286

16303

Chapter 285

15406

Chapter 284

19645

Chapter 283

16728

Chapter 282

19774

Chapter 281

14442

Chapter 280

19710

Chapter 279

15548

Chapter 278

17915

Chapter 277

15377

Chapter 276

19861

Chapter 275

17394

Chapter 274

20369

Chapter 273

16364

Chapter 272

20873

Chapter 271

17399

Chapter 270

22589

Chapter 269

17192

Chapter 268

21742

Chapter 267

18593

Chapter 266

21282

Chapter 265

17972

Chapter 264

26883

Chapter 263

19142

Chapter 262

25405

Chapter 261

23854

Chapter 260

32848

Chapter 259

24626

Chapter 258

26574

Chapter 257

20904

Chapter 256

27838

Chapter 255

23561

Chapter 254

30093

Chapter 253

21755

Chapter 252

29617

Chapter 251

24035

Chapter 250

35010

Chapter 249

25158

Chapter 248

32819

Chapter 247

33561

Chapter 246

35099

Chapter 245

33003

Chapter 244

31924

Chapter 243

35884

Chapter 242

23560

Chapter 241

40085

Chapter 240

37123

Chapter 239

36022

Chapter 238

32375

Chapter 237

34018

Chapter 236

32702

Chapter 235

39234

Chapter 234

41922

Chapter 233

33240

Chapter 232

30289

Chapter 231

31601

Chapter 230

31793

Chapter 229

30753

Chapter 228

33223

Chapter 227

31050

Chapter 226

30366

Chapter 225

31192

Chapter 224

31926

Chapter 223

32538

Chapter 222

32051

Chapter 221

30315

Chapter 220

30158

Chapter 219

29135

Chapter 218

28868

Chapter 217

28103

Chapter 216

28178

Chapter 215

29696

Chapter 214

28699

Chapter 213

33112

Chapter 212

29535

Chapter 211

38366

Chapter 210

31566

Chapter 209

36806

Chapter 208

30301

Chapter 207

31546

Chapter 206

30345

Chapter 205

31018

Chapter 204

30642

Chapter 203

35720

Chapter 202

42212

Chapter 201

23586

Chapter 200

42184

Chapter 199

34189

Chapter 198

39035

Chapter 197

33785

Chapter 196

33284

Chapter 195

31781

Chapter 194

31757

Chapter 193

32897

Chapter 192

33273

Chapter 191

35004

Chapter 190

37890

Chapter 189

39232

Chapter 188

47357

Chapter 187

42760

Chapter 186

41946

Chapter 185

39492

Chapter 184

37535

Chapter 183

40272

Chapter 182

38328

Chapter 181

39145

Chapter 180

42600

Chapter 179

42676

Chapter 178

36385

Chapter 177

37837

Chapter 176

42622

Chapter 175

43840

Chapter 174

41023

Chapter 173

41482

Chapter 172

39149

Chapter 171

38297

Chapter 170

43387

Chapter 169

44157

Chapter 168

43831

Chapter 167

44651

Chapter 166

48600

Chapter 165

45475

Chapter 164

47547

Chapter 163

47627

Chapter 162

50709

Chapter 161

48974

Chapter 160

50087

Chapter 159

48932

Chapter 158

39077

Chapter 157

47899

Chapter 156

45603

Chapter 155

42684

Chapter 154

43662

Chapter 153

79600

Chapter 152

40909

Chapter 151

41466

Chapter 150

44882

Chapter 149

40754

Chapter 148

42672

Chapter 147

40730

Chapter 146

41457

Chapter 145

43483

Chapter 144

40690

Chapter 143

44101

Chapter 142

45185

Chapter 141

44464

Chapter 140

44860

Chapter 139

45061

Chapter 138

44689

Chapter 137

39462

Chapter 136

40392

Chapter 135

40197

Chapter 134

40045

Chapter 133

40690

Chapter 132

41718

Chapter 131

43612

Chapter 130

43180

Chapter 129

42627

Chapter 128

42933

Chapter 127

43459

Chapter 126

41887

Chapter 125

44013

Chapter 124

43827

Chapter 123

42265

Chapter 122

42348

Chapter 121

42146

Chapter 120

44220

Chapter 119

44042

Chapter 118

46715

Chapter 117