Đăng nhập

Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

[ Cập nhật lúc: 03:46 20/04/2022 ]

14212602 Lượt xem

Đang tiến hành

2.8 (33 người đã đánh giá)

Nội dung

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 624

2150

Chapter 623

842

Chapter 622

591

Chapter 621

642

Chapter 620

1152

Chapter 619

896

Chapter 618

1022

Chapter 617

1006

Chapter 616

826

Chapter 615

918

Chapter 614

659

Chapter 613

752

Chapter 612

716

Chapter 611

784

Chapter 610

733

Chapter 609

1220

Chapter 608

981

Chapter 607

950

Chapter 606

863

Chapter 605

733

Chapter 604

667

Chapter 603

635

Chapter 602

601

Chapter 601

824

Chapter 600

567

Chapter 599

524

Chapter 598

1082

Chapter 597

811

Chapter 596

742

Chapter 595

564

Chapter 594

1643

Chapter 593

1241

Chapter 592

619

Chapter 591

878

Chapter 590

480

Chapter 589

561

Chapter 588

563

Chapter 587

668

Chapter 586

894

Chapter 585

618

Chapter 584

715

Chapter 583

913

Chapter 582

851

Chapter 581

863

Chapter 580

1084

Chapter 579

4323

Chapter 578

2975

Chapter 577

749

Chapter 576

544

Chapter 575

443

Chapter 574

2291

Chapter 573

1706

Chapter 572

444

Chapter 571

441

Chapter 570

459

Chapter 569

429

Chapter 568

1809

Chapter 567

441

Chapter 566

1938

Chapter 565

441

Chapter 564

384

Chapter 563

446

Chapter 562

453

Chapter 561

474

Chapter 560

472

Chapter 559

429

Chapter 558

434

Chapter 557

422

Chapter 556

444

Chapter 555

521

Chapter 554

1235

Chapter 553

416

Chapter 552

415

Chapter 551

380

Chapter 550

1289

Chapter 549

469

Chapter 548

396

Chapter 547

1734

Chapter 546

394

Chapter 545

398

Chapter 544

392

Chapter 543

1527

Chapter 542

429

Chapter 541

423

Chapter 540

1849

Chapter 359

480

Chapter 358

414

Chapter 357

485

Chapter 536

1977

Chapter 535

1583

Chapter 534

397

Chapter 533

1672

Chapter 532

449

Chapter 531

427

Chapter 530

437

Chapter 529

455

Chapter 528

512

Chapter 527

513

Chapter 526

484

Chapter 525

455

Chapter 524

428

Chapter 523

446

Chapter 522

468

Chapter 521

513

Chapter 520

541

Chapter 519

463

Chapter 518

404

Chapter 517

350

Chapter 516

496

Chapter 515

450

Chapter 514

523

Chapter 513

573

Chapter 512

575

Chapter 511

589

Chapter 510

604

Chapter 509

625

Chapter 508

611

Chapter 507

611

Chapter 506

611

Chapter 505

609

Chapter 504

610

Chapter 503

640

Chapter 502

575

Chapter 501

574

Chapter 500

559

Chapter 499

703

Chapter 498

695

Chapter 497

740

Chapter 496

560

Chapter 495

581

Chapter 494

653

Chapter 493

620

Chapter 492

644

Chapter 491

656

Chapter 490

619

Chapter 489

616

Chapter 488

655

Chapter 487

615

Chapter 486

646

Chapter 485

687

Chapter 484

586

Chapter 483

693

Chapter 482

593

Chapter 481

610

Chapter 480

2438

chapter 479

649

chapter 478

515

chapter 477

565

chapter 476

468

chapter 475

417

chapter 474

418

chapter 473

439

chapter 472

440

chapter 471

443

chapter 470

496

chapter 469

396

chapter 468

444

chapter 467

402

chapter 466

410

chapter 465

372

chapter 464

418

chapter 463

404

chapter 462

347

chapter 461

410

chapter 460

414

chapter 459

385

chapter 458

393

chapter 457

339

chapter 456

354

chapter 455

349

chapter 454

344

chapter 453

381

chapter 452

547

chapter 451

354

chapter 450

354

chapter 449

397

chapter 448

391

chapter 447

379

chapter 446

384

chapter 445

372

chapter 444

402

chapter 443

428

chapter 442

382

chapter 441

383

chapter 440

365

chapter 439

369

chapter 438

362

chapter 437

342

chapter 436

373

chapter 435

397

chapter 434

399

chapter 433

354

chapter 432

420

chapter 431

369

chapter 430

426

chapter 429

344

chapter 428

386

chapter 427

353

chapter 426

346

chapter 425

388

chapter 424

1890

chapter 423

352

chapter 422

341

chapter 421

390

chapter 420

372

chapter 419

385

chapter 418

335

chapter 417

365

chapter 416

392

chapter 415

363

chapter 414

365

chapter 413

349

chapter 412

340

chapter 411

315

chapter 410

368

chapter 409

306

chapter 408

366

chapter 407

331

chapter 406

320

chapter 405

323

chapter 404

350

chapter 403

337

chapter 402

377

chapter 401

387

chapter 400

423

chapter 399

474

chapter 398

621

chapter 397

12084

chapter 396

7539

chapter 395

10713

chapter 394

6451

chapter 393

6067

chapter 392

5723

chapter 391 video

5555

chapter 390

7237

chapter 389

12585

chapter 388

11305

chapter 387

9260

chapter 386

9569

chapter 385

9695

chapter 384

9309

chapter 383

10181

chapter 382

10575

chapter 381

10711

chapter 380

12078

chapter 379

10840

chapter 378

12237

chapter 377

12310

chapter 376

12472

chapter 375

12577

chapter 374

12099

chapter 373

12295

chapter 372

12285

chapter 371

13081

chapter 370

14455

chapter 369

13725

Chapter 368

14672

chapter 367

14535

chapter 366

14756

chapter 365

15553

chapter 364

13798

chapter 363

14646

Chapter 362

20772

Chapter 361

17657

chapter 360

17115

chapter 359

15621

chapter 358

15772

chapter 357

15140

Chapter 356

15081

chapter 355

16839

Chapter 354

19263

Chapter 353

21692

Chapter 352

18899

Chapter 351

19971

Chapter 350

19986

Chapter 349

18428

Chapter 348

16205

Chapter 347

16915

Chapter 346

15220

Chapter 345

19067

Chapter 344

14479

Chapter 343

14325

chapter 342

14691

chapter 341

14454

chapter 340

15225

chapter 339

14649

chapter 338

14434

chapter 337

15107

chapter 336

14641

chapter 335

14125

chapter 334

14244

chapter 333

13862

chapter 332

13974

Chapter 331 video

13872

Chapter 330

16047

Chapter 329

13581

Chapter 328

15315

Chapter 327

13698

Chapter 326

13787

Chapter 325

13340

Chapter 324

16398

Chapter 323

13437

Chapter 322

14051

Chapter 321

13444

Chapter 320

15173

Chapter 319

13286

Chapter 318

15376

Chapter 317

15933

Chapter 316 video

14890

Chapter 315

14672

Chapter 314

15441

Chapter 313

14828

Chapter 312

17492

Chapter 311

14792

Chapter 310

15412

Chapter 309

18081

Chapter 308

15940

Chapter 307

15530

Chapter 306

20216

Chapter 305

15873

Chapter 304

16655

Chapter 303

14905

Chapter 302

18207

Chapter 301

16021

Chapter 300

18969

Chapter 299

14869

Chapter 298

15695

Chapter 297

16162

Chapter 296

16611

Chapter 295

15152

Chapter 294

16041

Chapter 293

14160

Chapter 292

16888

Chapter 291

16994

Chapter 290

16924

Chapter 289

14719

Chapter 288

17321

Chapter 287

15333

Chapter 286

16492

Chapter 285

15595

Chapter 284

19839

Chapter 283

16934

Chapter 282

19966

Chapter 281

14641

Chapter 280

19916

Chapter 279

15733

Chapter 278

18097

Chapter 277

15563

Chapter 276

20079

Chapter 275

17578

Chapter 274

20567

Chapter 273

16573

Chapter 272

21077

Chapter 271

17589

Chapter 270

22816

Chapter 269

17402

Chapter 268

21929

Chapter 267

18798

Chapter 266

21501

Chapter 265

18178

Chapter 264

27089

Chapter 263

19326

Chapter 262

25606

Chapter 261

24076

Chapter 260

33047

Chapter 259

24834

Chapter 258

26764

Chapter 257

21109

Chapter 256

28029

Chapter 255

23758

Chapter 254

30286

Chapter 253

21944

Chapter 252

29827

Chapter 251

24237

Chapter 250

35207

Chapter 249

25350

Chapter 248

33042

Chapter 247

33765

Chapter 246

35289

Chapter 245

33214

Chapter 244

32121

Chapter 243

36083

Chapter 242

23748

Chapter 241

40290

Chapter 240

37319

Chapter 239

36220

Chapter 238

32565

Chapter 237

34220

Chapter 236

32902

Chapter 235

39459

Chapter 234

42137

Chapter 233

33436

Chapter 232

30484

Chapter 231

31795

Chapter 230

31979

Chapter 229

30948

Chapter 228

33425

Chapter 227

31251

Chapter 226

30554

Chapter 225

31390

Chapter 224

32147

Chapter 223

32728

Chapter 222

32242

Chapter 221

30495

Chapter 220

30371

Chapter 219

29326

Chapter 218

29045

Chapter 217

28282

Chapter 216

28357

Chapter 215

29871

Chapter 214

28880

Chapter 213

33296

Chapter 212

29728

Chapter 211

38547

Chapter 210

31759

Chapter 209

36993

Chapter 208

30511

Chapter 207

31737

Chapter 206

30538

Chapter 205

31224

Chapter 204

30826

Chapter 203

35921

Chapter 202

42402

Chapter 201

23784

Chapter 200

42382

Chapter 199

34384

Chapter 198

39227

Chapter 197

33980

Chapter 196

33476

Chapter 195

31993

Chapter 194

31946

Chapter 193

33112

Chapter 192

33475

Chapter 191

35195

Chapter 190

38093

Chapter 189

39440

Chapter 188

47551

Chapter 187

42969

Chapter 186

42141

Chapter 185

39697

Chapter 184

37738

Chapter 183

40466

Chapter 182

38525

Chapter 181

39346

Chapter 180

42801

Chapter 179

42880

Chapter 178

36595

Chapter 177

38047

Chapter 176

42828

Chapter 175

44040

Chapter 174

41213

Chapter 173

41694

Chapter 172

39351

Chapter 171

38506

Chapter 170

43591

Chapter 169

44388

Chapter 168

44038

Chapter 167

44862

Chapter 166

48800

Chapter 165

45681

Chapter 164

47755

Chapter 163

47849

Chapter 162

50933

Chapter 161

49199

Chapter 160

50310

Chapter 159

49151

Chapter 158

39283

Chapter 157

48143

Chapter 156

45819

Chapter 155

42922

Chapter 154

43875

Chapter 153

79817

Chapter 152

41115

Chapter 151

41692

Chapter 150

45103

Chapter 149

40956

Chapter 148

42887

Chapter 147

40957

Chapter 146

41678

Chapter 145

43700

Chapter 144

40905

Chapter 143