Đăng nhập

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

[ Cập nhật lúc: 02:23 26/04/2022 ]

1926206 Lượt xem

Đang tiến hành

6.8 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Danh sách chương

Chapter 529

577

Chapter 528

105

Chapter 527

71

Chapter 526

63

Chapter 525

167

Chapter 524

172

Chapter 523

182

Chapter 522

171

Chapter 521

171

chapter 520

110

chapter 519

98

chapter 518

97

chapter 517

87

chapter 516

92

chapter 515

90

chapter 514

98

chapter 513

88

chapter 512

89

chapter 511

90

Chapter 510

247

Chapter 509

142

Chapter 508

168

Chapter 507

159

Chapter 506

137

Chapter 505

165

Chapter 504

233

Chapter 503

247

Chapter 502

203

Chapter 501

212

Chapter 500

242

Chapter 499

172

Chapter 498

209

Chapter 497

177

Chapter 496

212

Chapter 495

187

Chapter 494

344

Chapter 493

163

Chapter 492

188

Chapter 491

160

Chapter 490

191

Chapter 489

203

Chapter 488

177

Chapter 487

182

Chapter 486

154

Chapter 485

180

Chapter 484

200

Chapter 483

185

Chapter 482

183

Chapter 481

233

Chapter 480

249

Chapter 479

239

Chapter 478

188

Chapter 477

221

Chapter 476

205

Chapter 475

214

Chapter 474

290

Chapter 473

208

Chapter 472

261

Chapter 471

229

Chapter 470

277

Chapter 469

244

Chapter 468

299

Chapter 467

275

Chapter 466

256

Chapter 465

265

Chapter 464

261

Chapter 463

246

Chapter 462

270

Chapter 461

281

Chapter 460

1666

Chapter 459

325

Chapter 458

1446

Chapter 457

313

Chapter 456

265

Chapter 455

287

Chapter 454

239

Chapter 453

208

Chapter 452

250

Chapter 451

321

Chapter 450

244

Chapter 449

207

Chapter 448

213

Chapter 447

223

Chapter 446

236

Chapter 445

233

Chapter 444

239

Chapter 443

231

Chapter 442

248

Chapter 441

241

Chapter 440

244

Chapter 439

225

Chapter 438

234

Chapter 437

221

Chapter 436

2059

Chapter 435

244

Chapter 434

1786

Chapter 433

2024

Chapter 432

271

Chapter 431

225

Chapter 430

1251

Chapter 429

391

Chapter 428

253

Chapter 427

242

Chapter 426

254

Chapter 425

256

Chapter 424

1296

Chapter 423

251

Chapter 422

264

Chapter 421

267

Chapter 420

282

Chapter 419

268

Chapter 418

1128

Chapter 417

324

Chapter 416

328

Chapter 415

272

Chapter 414

287

Chapter 413

249

Chapter 412

282

Chapter 411

249

Chapter 410

280

Chapter 409

1366

Chapter 408

271

Chapter 407

255

Chapter 406

281

Chapter 405

280

Chapter 404

1340

Chapter 403

299

Chapter 402

1309

Chapter 401

1037

Chapter 400

308

Chapter 399

263

Chapter 398

1141

Chapter 397

247

Chapter 396

263

Chapter 395

280

Chapter 394

360

Chapter 393

1523

Chapter 392

272

Chapter 391

296

Chapter 390

313

Chapter 389

252

Chapter 388

244

Chapter 387

362

Chapter 386

1284

Chapter 385

328

Chapter 384

331

Chapter 383

344

Chapter 382

264

Chapter 381

1246

Chapter 380

1298

Chapter 379

1348

Chapter 378

238

Chapter 377

238

Chapter 376

333

Chapter 375

333

Chapter 374

281

Chapter 373

294

Chapter 372

352

Chapter 371

338

Chapter 370

339

Chapter 369

291

Chapter 368

289

Chapter 367

331

Chapter 366

272

Chapter 365

355

Chapter 364

283

Chapter 363

284

Chapter 362

374

Chapter 361

371

Chapter 360

373

Chapter 359

370

Chapter 358

336

Chapter 357

345

Chapter 356

395

Chapter 355

358

Chapter 354

316

chapter 353

411

chapter 352

330

chapter 351

362

Chapter 350

457

chapter 349

482

chapter 348

340

chapter 347

336

chapter 346

317

Chapter 345

432

chapter 344

384

chapter 343

307

chapter 342

311

chapter 341

305

Chapter 340

423

Chapter 339

316

chapter 338

357

chapter 337

321

chapter 336

321

Chapter 335

417

Chapter 334

325

Chapter 333

394

Chapter 332

371

Chapter 331

431

Chapter 330

375

Chapter 329

370

Chapter 328

399

Chapter 327

339

Chapter 326

423

Chapter 325

365

Chapter 324

509

Chapter 323

439

Chapter 322

442

chapter 321

348

chapter 320

355

chapter 319

365

chapter 318

342

chapter 317

332

chapter 316

350

chapter 315

352

chapter 314

338

chapter 313

357

chapter 312

344

chapter 311

381

chapter 310

350

chapter 309

393

chapter 308

304

chapter 307

347

chapter 306

327

chapter 305

315

chapter 304

349

chapter 303

342

chapter 302

328

chapter 301

334

chapter 300

357

chapter 299

310

chapter 298

347

chapter 297

361

chapter 296

352

chapter 295

363

chapter 294

319

chapter 293

348

chapter 292

301

chapter 291

320

chapter 290

342

chapter 289

362

chapter 288

1764

chapter 287

313

chapter 286

333

chapter 285

363

chapter 284

302

chapter 283

295

chapter 282

319

chapter 281

348

chapter 280

320

chapter 279

308

chapter 278

302

chapter 277

338

chapter 276

350

chapter 275

304

chapter 274

338

chapter 273

340

chapter 272

298

chapter 271

1169

chapter 270

339

chapter 269

334

chapter 268

278

chapter 267

290

chapter 266

288

chapter 265

283

chapter 264

328

chapter 263

292

chapter 262

297

chapter 261

344

chapter 260

297

chapter 259

300

chapter 258

280

chapter 257

300

chapter 256

316

chapter 255

313

chapter 254

279

chapter 253

322

chapter 252

286

chapter 251

292

chapter 250

322

chapter 249

286

chapter 248

281

chapter 247

298

chapter 246

277

chapter 245

331

chapter 244

292

chapter 243

282

chapter 242

285

chapter 241

324

chapter 240

321

chapter 239

988

chapter 238

1086

chapter 237

5684

chapter 236

5561

chapter 235

325

chapter 234

305

chapter 233

311

chapter 232

304

chapter 231

270

chapter 230

296

chapter 229 fix

292

chapter 228 fix

307

chapter 227

278

chapter 226

245

chapter 225

274

chapter 224

246

chapter 223

250

chapter 222

255

chapter 221

257

chapter 220

263

chapter 219

244

chapter 218

240

chapter 217

244

chapter 216

243

chapter 215

251

chapter 214

262

chapter 213

270

chapter 212

237

chapter 211

266

chapter 210

276

chapter 209

267

chapter 208

254

chapter 207

256

chapter 206

257

chapter 205

259

chapter 204

269

chapter 203

241

chapter 202

258

chapter 201

255

chapter 200

267

chapter 199

242

chapter 198

250

chapter 197

254

chapter 196

255

chapter 195

246

chapter 194

266

chapter 193

235

chapter 192

266

chapter 191

267

chapter 190

248

chapter 189

245

chapter 188

267

chapter 187

283

chapter 186

272

chapter 185

260

chapter 184

245

chapter 183

244

chapter 182

270

chapter 181

257

chapter 180

252

chapter 179

276

chapter 178

236

chapter 177

249

chapter 176

239

chapter 175

247

chapter 174

232

chapter 173

269

chapter 172

267

chapter 171

274

chapter 170

264

chapter 169

223

chapter 168

262

chapter 167

245

chapter 166

242

chapter 165

257

chapter 164

271

chapter 163

273

chapter 162

260

chapter 161

267

chapter 160

254

chapter 159

251

chapter 158

249

chapter 157

251

chapter 156

260

chapter 155

258

chapter 154

259

chapter 153

260

chapter 152

273

chapter 151

269

chapter 150

289

chapter 149

305

chapter 148

272

chapter 147

276

chapter 146

291

chapter 145

299

chapter 144

313

chapter 143 fix

300

chapter 142

287

chapter 141

281

chapter 140

304

chapter 139

251

chapter 138

283

chapter 137

329

chapter 136

339

chapter 135

317

chapter 134

310

chapter 133

305

chapter 132

320

chapter 131

323

chapter 130

324

chapter 129

326

chapter 128

332

chapter 127

332

chapter 126

314

chapter 125 video

325

chapter 124

293

chapter 123

275

chapter 122

341

chapter 121

353

chapter 120

335

chapter 119

323

chapter 118

336

chapter 117

311

chapter 116

322

chapter 115

325

chapter 114

339

chapter 113

419

chapter 112

331

chapter 111

344

chapter 110

325

chapter 109

327

chapter 108

303

chapter 107

297

chapter 106

326

chapter 105

335

chapter 104

298

chapter 103

352

chapter 102

9642

chapter 101

8605

chapter 100

9189

chapter 99

7408

chapter 98

7985

chapter 97

8632

chapter 96

7993

chapter 95

7711

chapter 94

7870

chapter 93

8215

chapter 92

8184

chapter 91

7720

chapter 90

8550

chapter 89

7633

chapter 88

8271

chapter 87

7785

chapter 86

7576

chapter 85

9386

chapter 84

8911

chapter 83

7714

chapter 82

8171

chapter 81

8945

chapter 80

9146

chapter 79

7714

chapter 78

8259

chapter 77

7752

chapter 76

7834

Chapter 75

10437

Chapter 74

9143

Chapter 73

8864

Chapter 72

9811

Chapter 71

8487

Chapter 70

10091

Chapter 69

11870

Chapter 68

10458

Chapter 67

11471

Chapter 66

11056

Chapter 65

10341

Chapter 64

11630

Chapter 63

10970

Chapter 62

11043

Chapter 61

10791

Chapter 60

12451

Chapter 59

11214

Chapter 58

11020

Chapter 57

10862

Chapter 56

11658

chapter 55

13765

chapter 54

9947

chapter 53

10233

Chapter 52

11252

chapter 51

9778