Đăng nhập

Mạt Thế Vi Vương

Mạt Thế Vi Vương

[ Cập nhật lúc: 03:15 19/01/2022 ]

1291443 Lượt xem

Đang tiến hành

6.3 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết

Danh sách chương

Chapter 458

23

Chapter 457

13

Chapter 456

21

Chapter 455

12

Chapter 454

25

Chapter 453

16

Chapter 452

19

Chapter 451

16

Chapter 450

18

Chapter 449

42

Chapter 448

53

Chapter 447

32

Chapter 446

53

Chapter 445

34

Chapter 444

59

Chapter 443

31

Chapter 442

30

Chapter 441

26

Chapter 440

55

Chapter 439

42

Chapter 438

56

Chapter 437

82

Chapter 436

45

Chapter 435

66

Chapter 434

92

Chapter 433

41

Chapter 432

107

Chapter 431

63

Chapter 430

42

Chapter 429

79

Chapter 428

194

Chapter 427

33

Chapter 426

61

Chapter 425

1503

Chapter 424

32

Chapter 423

38

Chapter 422

1347

Chapter 421

44

Chapter 420

65

Chapter 419

82

Chapter 418

71

Chapter 417

65

Chapter 416

70

Chapter 415

46

Chapter 414

69

Chapter 413

79

Chapter 412

35

Chapter 411

63

Chapter 410

83

Chapter 409

47

Chapter 408

68

Chapter 407

85

Chapter 406

64

Chapter 405

88

Chapter 404

1359

Chapter 403

54

Chapter 402

109

Chapter 401

110

Chapter 400

69

Chapter 399

77

Chapter 398

125

Chapter 397

68

Chapter 396

109

Chapter 395

1283

Chapter 394

1180

Chapter 393

94

Chapter 392

90

Chapter 391

56

Chapter 390

958

Chapter 389

1008

Chapter 388

58

Chapter 387

101

Chapter 386

95

Chapter 385

67

Chapter 384

62

Chapter 383

114

Chapter 382

56

Chapter 381

117

Chapter 380

86

Chapter 379

59

Chapter 378

1321

Chapter 377

1358

Chapter 376

68

Chapter 375

1173

Chapter 374

1025

Chapter 373

70

Chapter 372

1270

Chapter 371

120

Chapter 370

68

Chapter 369

106

Chapter 368

95

Chapter 367

82

Chapter 366

118

Chapter 365

143

Chapter 364

73

Chapter 363

96

Chapter 362

94

Chapter 361

71

Chapter 360

137

Chapter 359

141

Chapter 358

65

Chapter 357

127

Chapter 356

119

Chapter 355

66

Chapter 354

149

Chapter 353

1219

Chapter 352

73

Chapter 351

186

Chapter 350

153

Chapter 349

107

Chapter 348

139

Chapter 347

173

Chapter 346

82

Chapter 345

137

Chapter 344

1249

Chapter 343

73

Chapter 342

1116

Chapter 341

162

Chapter 340

85

Chapter 339

205

Chapter 338

192

Chapter 337

75

Chapter 336

174

Chapter 335

229

Chapter 334

107

Chapter 333

144

chapter 332

95

chapter 331

111

chapter 330

63

chapter 329

62

chapter 328

1185

Chapter 327

209

Chapter 326

192

Chapter 325

107

Chapter 324

83

Chapter 323

185

Chapter 322

117

chapter 321

174

chapter 320

95

chapter 319

83

chapter 318

224

chapter 317

77

chapter 316

82

chapter 315

80

chapter 314

94

chapter 313

78

chapter 312

81

chapter 311

76

chapter 310

81

chapter 309

81

chapter 308

232

chapter 307

109

chapter 306

198

chapter 305

123

chapter 304

104

Chapter 303

234

chapter 302

204

chapter 301

116

chapter 300

125

chapter 299

90

chapter 298

101

chapter 297

886

chapter 296

93

chapter 295

101

chapter 294

103

chapter 293

97

chapter 292

87

Chapter 291

263

chapter 290

616

chapter 289

126

chapter 288

115

Chapter 287

224

Chapter 286

159

chapter 285

154

chapter 284

164

chapter 283

176

chapter 282

183

chapter 281

125

chapter 280

171

chapter 279

130

chapter 278

137

chapter 277

131

chapter 276

332

chapter 275

149

chapter 274

2401

chapter 273

133

chapter 272

1278

chapter 271

124

chapter 270

118

chapter 269

117

chapter 268

100

chapter 267

107

chapter 266

100

chapter 265

104

chapter 264

1063

chapter 263

112

chapter 262

100

chapter 261

137

chapter 260

108

chapter 259

108

chapter 258

106

chapter 257

108

chapter 256

104

chapter 255

112

chapter 254

99

chapter 253

137

chapter 252

104

chapter 251

118

chapter 250

99

chapter 249

101

chapter 248

114

chapter 247

96

chapter 246

97

chapter 245

85

chapter 244

103

chapter 243

104

chapter 242

102

chapter 241

96

chapter 240 fix

107

chapter 239

84

chapter 238

90

chapter 237

132

chapter 236

94

chapter 235

85

chapter 234

111

chapter 233

124

chapter 232

87

chapter 231

157

chapter 230

92

chapter 229

84

chapter 228

134

chapter 227

1176

chapter 226

84

chapter 225

82

chapter 224

131

chapter 223

107

chapter 222

81

chapter 221

95

chapter 220

90

chapter 219

77

chapter 218

61

chapter 217

70

chapter 216

75

chapter 215

74

chapter 214

63

chapter 213

85

chapter 212

65

chapter 211

71

chapter 210

80

chapter 209

85

chapter 208

58

chapter 207

66

chapter 206

59

chapter 205

62

chapter 204

68

chapter 203

84

chapter 202

73

chapter 201

71

chapter 200

68

chapter 199

76

chapter 198

66

chapter 197

59

chapter 196

80

chapter 195

83

chapter 194

66

chapter 193

71

chapter 192

70

chapter 191

66

chapter 190

73

chapter 189

76

chapter 188

72

chapter 187

77

chapter 186

84

chapter 185

84

chapter 184

79

chapter 183

85

chapter 182

63

chapter 181

80

chapter 180

83

chapter 179

71

chapter 178

74

chapter 177

79

chapter 176

78

chapter 175

90

chapter 174

74

chapter 173

83

chapter 172

85

chapter 171

101

chapter 170

126

chapter 169

131

chapter 168

155

chapter 167

168

chapter 166

228

chapter 165

3520

chapter 164

1931

chapter 163

1893

chapter 162

1837

chapter 161

1842

chapter 160

3049

chapter 159

2162

chapter 158

2517

chapter 157

2590

chapter 156

2504

chapter 155

2418

chapter 154

2273

chapter 153

2295

chapter 152

2378

chapter 151

2349

chapter 150

2403

chapter 149

2302

chapter 148

3075

chapter 147

2579

chapter 146

2856

chapter 145

2742

chapter 144

2994

chapter 143

3551

chapter 142

3095

chapter 141

3654

chapter 140

3663

chapter 139

6398

chapter 138

6450

chapter 137

6540

chapter 136

6246

chapter 135

5504

chapter 134

4547

chapter 133

4831

chapter 132

4388

chapter 131

4195

chapter 130

4558

chapter 129

4296

chapter 128

4593

chapter 127

4444

chapter 126

4865

chapter 125

5746

chapter 124

5321

chapter 123

5059

chapter 122

5071

chapter 121

5760

chapter 120

5708

chapter 119

6043

chapter 118

6050

chapter 117

5993

chapter 116

6802

chapter 115

5702

chapter 114

5897

chapter 113

6486

chapter 112

5960

chapter 111

6306

chapter 110

6781

chapter 109

6091

chapter 108

6459

chapter 107

6947

chapter 106

6522

chapter 105

6343

chapter 104

6914

chapter 103

6620

chapter 102

6247

chapter 101

6375

chapter 100

6496

chapter 99

6220

chapter 98

6037

Chapter 97

6750

Chapter 96

6359

Chapter 95

6677

Chapter 94

7496

Chapter 93

7696

Chapter 92

9082

Chapter 91

7913

Chapter 90

7181

Chapter 89

6412

Chapter 88

6451

Chapter 87

6264

Chapter 86

6155

Chapter 85

6168

chapter 84

6918

chapter 83

5841

chapter 82

6160

chapter 81

6421

chapter 80

6319

chapter 79

6111

chapter 78

6377

chapter 77

5875

chapter 76

6376

chapter 75

6117

chapter 74

5887

chapter 73

7199

chapter 72

6940

chapter 71

6083

chapter 70

6646

chapter 69

159

chapter 68

120

chapter 67

127

chapter 66

124

chapter 65

134

chapter 64

158

chapter 63

126

chapter 62

138

chapter 61

152

chapter 60

145

chapter 59

140

chapter 58

122

chapter 57

142

chapter 56

131

chapter 55

305

chapter 54

150

chapter 53

140

chapter 52

151

chapter 51

141

chapter 50

154

chapter 49

156

chapter 48

162

chapter 47

168

chapter 46

132

chapter 45

134

chapter 44

130

chapter 43

131

chapter 42

130

chapter 41

135

chapter 40

160

chapter 39

154

chapter 38

145

chapter 37

151

chapter 36

124

chapter 35

151

chapter 34

126

Chapter 33

150

Chapter 32

148

Chapter 31

137

Chapter 30

132

Chapter 29

148

Chapter 28

121

Chapter 27

152

Chapter 26

129

Chapter 25

154

Chapter 24

167

Chapter 23

154

Chapter 22

331

Chapter 21

183

Chapter 20

135

Chapter 19

146

Chapter 18

178

Chapter 17

128

Chapter 16

157

Chapter 15

135

Chapter 14

151

Chapter 13

167

Chapter 12

159

Chapter 11

153

Chapter 10

136

Chapter 9

138

Chapter 8

158

Chapter 7

166

Chapter 6

153

Chapter 5

146

Chapter 4

167

Chapter 3

162

Chapter 2

209

chapter 1

290

chapter 1

0

0 bình luận