Đăng nhập

Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

[ Cập nhật lúc: 04:51 15/01/2022 ]

14917894 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (4 người đã đánh giá)

Nội dung

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Danh sách chương

Chapter 798

107

Chapter 797

136

Chapter 796

199

Chapter 795

221

Chapter 794

191

Chapter 793

253

Chapter 792

90

Chapter 791

65

Chapter 790

61

Chapter 789

55

Chapter 788

61

Chapter 787

363

Chapter 786

1354

Chapter 785

73

Chapter 784

902

Chapter 783

107

Chapter 782

1371

Chapter 781

105

Chapter 780

115

Chapter 779

1468

Chapter 778

137

Chapter 777

1254

Chapter 776

148

Chapter 775

136

Chapter 774

77

Chapter 773

151

Chapter 772

136

Chapter 771

169

Chapter 770

124

Chapter 769

1284

Chapter 768

147

Chapter 767

155

Chapter 766

153

Chapter 765

196

Chapter 764

1273

Chapter 763

200

Chapter 762

175

Chapter 761

1733

Chapter 760

1086

Chapter 759

89

chapter 758

1744

chapter 757

91

chapter 756

1132

chapter 755

78

chapter 754

84

chapter 753

94

chapter 752

1515

chapter 751

126

chapter 750

98

chapter 749

87

chapter 748

109

chapter 747

102

chapter 746

400

chapter 745

192

chapter 744

141

chapter 743

1411

chapter 742

109

chapter 741

119

chapter 740

121

chapter 739

759

chapter 738

1398

chapter 737

1191

chapter 736

107

chapter 735

359

chapter 734

1112

chapter 733

110

chapter 732

1518

chapter 731

113

chapter 730

118

chapter 729

121

chapter 728

115

chapter 727

99

chapter 726

130

chapter 725

108

chapter 724

101

chapter 723

101

chapter 722

104

chapter 721

141

chapter 720

1203

chapter 719

140

chapter 718

95

chapter 717

1503

chapter 716

102

chapter 715

105

chapter 714

112

chapter 713

113

chapter 712

123

chapter 711

98

chapter 710

810

chapter 709

1096

chapter 708

103

chapter 707

99

chapter 706

111

chapter 705

146

chapter 704

233

chapter 703

126

chapter 702

129

chapter 701

130

chapter 700

116

chapter 699

128

chapter 698

90

chapter 697

106

chapter 696

110

chapter 695

125

chapter 694

135

chapter 693

130

chapter 692

113

chapter 691

118

chapter 690

133

chapter 689

113

chapter 688

120

chapter 687

124

chapter 686

105

chapter 685

139

chapter 684

117

chapter 683

108

chapter 682

101

chapter 681

131

chapter 680

117

chapter 679

120

chapter 678

121

chapter 677

102

chapter 676

122

chapter 675

113

chapter 674

116

chapter 673

116

chapter 672

117

chapter 671

134

chapter 670

108

chapter 669

109

chapter 668

110

chapter 667

109

chapter 666

118

chapter 665

126

chapter 664

104

chapter 663

128

chapter 662

99

chapter 661

103

chapter 660

117

chapter 659

114

chapter 658

118

chapter 657

119

chapter 656

104

chapter 655

135

chapter 654

119

chapter 653

103

chapter 652

109

chapter 651

103

chapter 650

127

chapter 649

126

chapter 648

127

chapter 647

137

chapter 646

110

chapter 645

107

chapter 644

91

chapter 643

113

chapter 642

110

chapter 641

111

chapter 640

123

chapter 639

104

chapter 638

111

chapter 637

95

chapter 636

94

chapter 635

111

chapter 634

99

chapter 633

115

chapter 632

120

chapter 631

100

chapter 630

111

chapter 629

127

chapter 628

126

chapter 627

133

chapter 626

125

chapter 625

62

chapter 624

72

chapter 623

70

chapter 622

75

chapter 621

78

chapter 620

75

chapter 619

75

chapter 618

62

chapter 617

65

chapter 616

88

chapter 615

94

chapter 614

100

chapter 613

84

chapter 612

104

chapter 611

118

chapter 610

118

chapter 609

120

chapter 608

111

chapter 607

116

chapter 606

122

chapter 605

117

chapter 604

118

chapter 603

125

chapter 602

122

chapter 601

111

chapter 600

117

chapter 599

135

chapter 598

119

chapter 597

115

chapter 596

149

chapter 595

158

chapter 594

383

chapter 593

208

chapter 592

225

chapter 591

163

chapter 590

209

chapter 589

170

chapter 588

193

chapter 587

182

chapter 586

210

chapter 585

180

chapter 584

190

chapter 583

191

chapter 582 video

178

chapter 581

185

chapter 580

213

chapter 579

183

chapter 578

181

chapter 577

189

chapter 576

169

chapter 575

173

chapter 574

176

chapter 573

170

chapter 572

204

chapter 571

166

chapter 570

169

chapter 569

174

chapter 568

191

chapter 567

163

chapter 566

169

chapter 565

156

chapter 564

171

chapter 563

181

chapter 562

175

chapter 561

171

Chapter 560

203

Chapter 559

211

chapter 558

177

chapter 557

176

chapter 556

181

chapter 555

235

chapter 554

12419

chapter 553

18938

chapter 552

11651

chapter 551

13199

chapter 550

11014

chapter 549

9969

chapter 548

10669

chapter 547

9404

chapter 546

9200

chapter 545

9457

chapter 544

9447

chapter 543

9133

chapter 542

9167

chapter 541

9326

chapter 540

10029

chapter 539

9442

chapter 538

9608

chapter 537

12563

chapter 536

9976

Chapter 535

14494

Chapter 534

10568

Chapter 533

10485

Chapter 532

10333

Chapter 531

10178

Chapter 530

11254

Chapter 529

11392

Chapter 528

13639

Chapter 527

10602

Chapter 526

7777

chapter 525

20266

chapter 524

9760

chapter 523

9476

chapter 522

8736

chapter 521

9408

chapter 520

9135

chapter 519

8883

chapter 518

8409

chapter 517

12507

chapter 516

9139

chapter 515

10777

chapter 514

9008

Chapter 513 video

10943

Chapter 512

10671

Chapter 511

10966

Chapter 510

11051

Chapter 509

10290

Chapter 508

10609

Chapter 507

10343

Chapter 506

11364

Chapter 505

16236

Chapter 504

11762

Chapter 503

13207

Chapter 502

11592

Chapter 501

12657

Chapter 500

12358

Chapter 499

11335

Chapter 498

10315

Chapter 497

13725

Chapter 496

11505

Chapter 495

13443

Chapter 494

11395

Chapter 493

13114

Chapter 492

12741

Chapter 491

15130

Chapter 490

10455

Chapter 489

12449

Chapter 488

10783

Chapter 487

14502

Chapter 486

12667

Chapter 485

10583

Chapter 484

11148

Chapter 483

10163

Chapter 482

10771

Chapter 481

17613

Chapter 480

12503

Chapter 479

15601

Chapter 478

12062

Chapter 477

14944

Chapter 476

13226

Chapter 475

12960

Chapter 474

11924

Chapter 473

19614

Chapter 472

12929

Chapter 471

15616

Chapter 470

14342

Chapter 469

14369

Chapter 468

13227

Chapter 467

15525

Chapter 466

14336

Chapter 465

12110

Chapter 464

13607

Chapter 463

14101

Chapter 462

14112

Chapter 461

12752

Chapter 460

14606

Chapter 459

18803

Chapter 458

13335

Chapter 457

21100

Chapter 456

15176

Chapter 455

15878

Chapter 454

14417

Chapter 453

12773

Chapter 452

13180

Chapter 451

16386

Chapter 450

14238

Chapter 449

15874

Chapter 448

12674

Chapter 447

22669

Chapter 446

13547

Chapter 445

17126

Chapter 444

14650

Chapter 443

16692

Chapter 442

13625

Chapter 441

20946

Chapter 440

17353

Chapter 439

17164

Chapter 438

13906

Chapter 437

20332

Chapter 436

14120

Chapter 435

16165

Chapter 434

13311

Chapter 433

19460

Chapter 432

14032

Chapter 431

21706

Chapter 430

16058

Chapter 429

20240

Chapter 428

14062

Chapter 427

19092

Chapter 426

14875

Chapter 425

17389

Chapter 424

13657

Chapter 423

20416

Chapter 422

14041

Chapter 421

19515

Chapter 420

16286

Chapter 419

19621

Chapter 418

16080

Chapter 417

26461

Chapter 416

25475

Chapter 415

27733

Chapter 414

17736

Chapter 413

22983

Chapter 412

16620

Chapter 411

22828

Chapter 410

18307

Chapter 409

24252

Chapter 408

17606

Chapter 407

22341

Chapter 406

16668

Chapter 405

22493

Chapter 404

17565

Chapter 403

25933

Chapter 402

17082

Chapter 401

24596

Chapter 400

20962

Chapter 399

21971

Chapter 398

22246

Chapter 397

26582

Chapter 396

25942

Chapter 395

26410

Chapter 394

23073

Chapter 393

19231

Chapter 392

25428

Chapter 391

29496

Chapter 390

27287

Chapter 389

21203

Chapter 388

27059

Chapter 387

26339

Chapter 386

30211

Chapter 385

29241

Chapter 384

26544

Chapter 383

25673

Chapter 382

26088

Chapter 381

33052

Chapter 380

28037

Chapter 379

27958

Chapter 378

38502

Chapter 377

44461

Chapter 376

32340

Chapter 375

29482

Chapter 374

25957

Chapter 373

30108

Chapter 372

20760

Chapter 371

20950

Chapter 370

23063

Chapter 369

20782

Chapter 368

21385

Chapter 367

21060

Chapter 366

21053

Chapter 365

21408

Chapter 364

20343

Chapter 363

20779

Chapter 362

22996

Chapter 361

21005

Chapter 360

21358

Chapter 359

19655

Chapter 358

19759

Chapter 357

20781

Chapter 356

20494

Chapter 355

20611

Chapter 354

20707

Chapter 353

20611

Chapter 352

22470

Chapter 351

21895

Chapter 350

22006

Chapter 349

24184

Chapter 348

22940

Chapter 347

21720

Chapter 346

21095

Chapter 345

21011

Chapter 344

20527

Chapter 343

21133

Chapter 342

20997

Chapter 341

21210

Chapter 340

22500

Chapter 339

20756

Chapter 338

20562

Chapter 337

21160

Chapter 336

19377

Chapter 335

19567

Chapter 334

19812

Chapter 333

19927

Chapter 332

20111

Chapter 331

18429

Chapter 330

22418

Chapter 329

19213

Chapter 328

20545

Chapter 327

19746

Chapter 326

19144

Chapter 325

19172

Chapter 324

18795

Chapter 323

20440

Chapter 322

20045

Chapter 321

20739

Chapter 320

30265

Chapter 319

22205

Chapter 318

28937

Chapter 317

30057

Chapter 316

30244

Chapter 315