Đăng nhập

Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

[ Cập nhật lúc: 03:44 21/01/2022 ]

35558664 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Link đọc truyện chữ Bách Luyện Thành Thần

Danh sách chương

Chapter 863

101

Chapter 862

231

Chapter 861

300

Chapter 860

283

Chapter 859

319

Chapter 858

380

Chapter 857

328

Chapter 856

354

Chapter 855

429

Chapter 854

332

Chapter 853

397

Chapter 852

437

Chapter 851

347

Chapter 850

393

Chapter 849

398

Chapter 848

379

Chapter 847

435

Chapter 846

533

Chapter 845

429

Chapter 844

446

Chapter 843

891

Chapter 842

472

Chapter 841

457

Chapter 840

1046

Chapter 839

498

Chapter 838

910

Chapter 837

866

Chapter 836

758

Chapter 835

383

Chapter 834

1607

Chapter 833

426

Chapter 832

704

Chapter 831

2066

Chapter 830

1538

Chapter 829

322

Chapter 828

355

Chapter 827

1338

Chapter 826

280

Chapter 825

319

Chapter 824

257

Chapter 823

269

Chapter 822

302

Chapter 821

281

Chapter 820

307

Chapter 819

290

Chapter 818

282

Chapter 817

267

Chapter 816

275

Chapter 815

272

Chapter 814

261

Chapter 813

287

Chapter 812

261

Chapter 811

268

Chapter 810

1874

Chapter 809

267

Chapter 808

279

Chapter 807

345

Chapter 806

262

Chapter 805

287

Chapter 804

277

Chapter 803

281

Chapter 802

274

Chapter 801

312

Chapter 800

281

Chapter 799

265

Chapter 798

946

Chapter 797

281

Chapter 796

280

Chapter 795

288

Chapter 794

279

Chapter 793

265

Chapter 792

278

Chapter 791

1269

Chapter 790

265

Chapter 789

280

Chapter 788

288

Chapter 787

255

Chapter 786

1498

Chapter 785

275

Chapter 784

998

Chapter 783

290

Chapter 782

294

Chapter 781

262

Chapter 780

294

Chapter 779

1779

Chapter 778

1220

Chapter 777

278

Chapter 776

301

Chapter 775

1367

Chapter 774

284

Chapter 773

270

Chapter 772

294

Chapter 771

965

Chapter 770

299

Chapter 769

309

Chapter 768

1540

Chapter 767

283

Chapter 766

307

Chapter 765

341

Chapter 764

318

Chapter 763

302

Chapter 762

1898

Chapter 761

298

Chapter 760

337

Chapter 759

340

Chapter 758

1239

Chapter 757

284

Chapter 756

304

Chapter 755

333

Chapter 754

332

Chapter 753

344

Chapter 752

327

Chapter 751

350

Chapter 750

389

Chapter 749

1546

Chapter 748

376

Chapter 747

501

Chapter 746

1163

chapter 745

428

chapter 744

327

chapter 743

321

chapter 742

317

chapter 741

340

chapter 740

317

chapter 739

297

chapter 738

311

chapter 737

272

chapter 736

296

chapter 735

268

chapter 734

273

chapter 733

270

chapter 732

253

chapter 731

283

chapter 730

286

chapter 729

260

chapter 728

273

chapter 727

254

chapter 726

267

chapter 725

270

chapter 724

272

chapter 723

271

chapter 722

277

chapter 721

273

chapter 720

278

chapter 719

261

chapter 718

255

chapter 717

316

chapter 716

296

chapter 715

271

chapter 714

255

chapter 713

253

chapter 712

260

chapter 711

268

chapter 710

263

chapter 709

267

chapter 708

266

chapter 707

278

chapter 706

260

chapter 705

265

chapter 704

296

chapter 703

249

chapter 702

269

chapter 701

266

chapter 700

288

chapter 699

246

chapter 698

273

chapter 697

264

chapter 696

278

chapter 695

246

chapter 694

265

chapter 693

250

chapter 692

254

chapter 691

250

chapter 690

279

chapter 689

267

chapter 688

252

chapter 687

233

chapter 686

257

chapter 685

280

chapter 684

240

chapter 683

242

chapter 682

244

chapter 681

274

chapter 680

260

chapter 679

236

chapter 678

242

chapter 677

267

chapter 676

235

chapter 675

239

chapter 674

236

chapter 673

234

chapter 672

252

chapter 671

228

chapter 670

265

chapter 669

237

chapter 668

255

chapter 667

242

chapter 666

261

chapter 665

240

chapter 664

237

chapter 663

248

chapter 662

258

chapter 661

266

chapter 660

236

chapter 659

257

chapter 658

242

chapter 657

247

chapter 656

239

chapter 655

284

chapter 654

234

chapter 653

236

chapter 652

227

chapter 651

225

chapter 650

262

chapter 649

226

chapter 648

235

chapter 647

246

chapter 646

227

chapter 645

222

chapter 644

223

chapter 643

225

chapter 642

224

chapter 641

217

chapter 640

221

chapter 639

250

chapter 638

226

chapter 637

222

chapter 636

212

chapter 635

233

chapter 634

219

chapter 633

210

chapter 632

229

chapter 631

216

chapter 630

231

chapter 629

218

chapter 628

212

chapter 627

216

chapter 626

220

chapter 625

223

chapter 624

213

chapter 623

214

chapter 622

223

chapter 621

315

chapter 620

238

chapter 619

241

chapter 618

222

chapter 617

229

chapter 616

227

chapter 615

212

chapter 614

217

chapter 613

209

chapter 612

220

chapter 611

214

chapter 610

212

chapter 609

225

chapter 608

209

chapter 607

217

chapter 606

228

chapter 605

201

chapter 604

202

chapter 603

219

chapter 602

223

chapter 601

219

chapter 600

215

chapter 599

198

chapter 598

231

chapter 597

206

chapter 596

240

chapter 595

208

chapter 594

230

chapter 593

240

chapter 592

215

chapter 591

213

chapter 590

204

chapter 589

197

chapter 588

202

chapter 587

189

chapter 586

222

chapter 585

182

chapter 584

198

chapter 583

210

chapter 582

202

chapter 581

228

chapter 580

214

chapter 579

204

chapter 578

198

chapter 577

214

chapter 576

202

chapter 575

219

chapter 574

237

chapter 573

211

chapter 572

210

chapter 571

213

chapter 570

232

chapter 569

212

chapter 568

197

chapter 567

196

chapter 566

232

chapter 565

207

chapter 564

207

chapter 563

189

chapter 562

200

chapter 561

225

chapter 560

222

chapter 559

227

chapter 558

213

chapter 557

219

chapter 556

218

chapter 555

221

chapter 554

202

chapter 553

226

chapter 552

214

chapter 551

238

chapter 550

248

chapter 549

200

chapter 548

208

chapter 547

193

chapter 546

240

chapter 545

246

chapter 544

238

chapter 543

249

chapter 542

229

chapter 541

253

chapter 540

276

chapter 539

299

chapter 538

360

chapter 537

265

chapter 536

261

chapter 535

293

chapter 534

1390

chapter 533

1056

chapter 532

276

chapter 531

1589

chapter 530

301

chapter 529

285

chapter 528

373

chapter 527

381

chapter 526

309

chapter 525

1044

chapter 524

921

chapter 523

403

chapter 522

1737

chapter 521

300

chapter 520

295

chapter 519

295

chapter 518

342

chapter 517

331

chapter 516

292

chapter 515

293

chapter 514

325

chapter 513

296

chapter 512

284

chapter 511

296

chapter 510

309

chapter 509

286

chapter 508

348

chapter 507

322

chapter 506

271

chapter 505

310

chapter 504

277

chapter 503

258

chapter 502

302

chapter 501

360

chapter 500

302

chapter 499

266

chapter 498

273

chapter 497

273

chapter 496

260

chapter 495

1569

chapter 494

257

chapter 493

263

chapter 492

980

chapter 491

263

chapter 490

265

chapter 489

257

chapter 488

278

chapter 487

295

chapter 486

387

chapter 485

336

chapter 484

310

chapter 483

290

chapter 482

1819

chapter 481

274

chapter 480

324

chapter 479

318

chapter 478

403

chapter 477

359

chapter 476

332

chapter 475

315

chapter 474

316

chapter 473

305

chapter 472

1659

chapter 471

449

chapter 470

335

chapter 469

446

chapter 468

873

chapter 467

380

chapter 466

293

chapter 465

317

chapter 464

301

chapter 463

263

chapter 462

305

chapter 461

293

chapter 460

305

chapter 459

256

chapter 458

258

chapter 457

273

chapter 456

258

chapter 455

1172

chapter 454

271

chapter 453

289

chapter 452

300

chapter 451

339

chapter 450

298

chapter 449

296

chapter 448

311

chapter 447

348

chapter 446

341

chapter 445

313

chapter 444

295

chapter 443

285

chapter 442

294

chapter 441

269

chapter 440

299

chapter 439

318

chapter 438

263

chapter 437

284

chapter 436

305

chapter 435

297

chapter 434

282

chapter 433

286

chapter 432

309

chapter 431

262

chapter 430

298

chapter 429

322

chapter 428

282

chapter 427

268

chapter 426

276

chapter 425

276

chapter 424

299

chapter 423

299

chapter 422

284

chapter 421

280

chapter 420

270

chapter 419

307

chapter 418

283

chapter 417

311

chapter 416

391

chapter 415

263

chapter 414

259

chapter 413

257

chapter 412

279

chapter 411

277

chapter 410

326

chapter 409

274

chapter 408

284

chapter 407

277

chapter 406 video

243

chapter 405

290

chapter 404

274

chapter 403

276

chapter 402

337

chapter 401

281

chapter 400

276

chapter 399

279

chapter 398

259

chapter 397

281

chapter 396

253

chapter 395

286

chapter 394

259

chapter 393

262

chapter 392

263

chapter 391

267

chapter 390

261

chapter 389

264

chapter 388

297

chapter 387

269

chapter 386

271

chapter 385

308

chapter 384