Đăng nhập

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

[ Cập nhật lúc: 03:44 16/04/2022 ]

2411920 Lượt xem

Đang tiến hành

5.7 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 502

374

Chapter 501

179

Chapter 500

206

Chapter 499

222

Chapter 498

198

Chapter 497

205

Chapter 496

204

Chapter 495

228

Chapter 494

231

Chapter 493

248

Chapter 492

269

Chapter 491

232

Chapter 490

239

Chapter 489

249

Chapter 488

249

Chapter 487

252

Chapter 486

268

Chapter 485

237

Chapter 484

266

Chapter 483

253

Chapter 482

275

Chapter 481

219

Chapter 480

301

Chapter 479

295

Chapter 478

299

Chapter 477

292

Chapter 476

334

Chapter 475

256

Chapter 474

234

Chapter 473

248

Chapter 472

230

Chapter 471

243

Chapter 470

282

Chapter 469

246

Chapter 468

233

Chapter 467

236

Chapter 466

220

Chapter 465

230

Chapter 464

353

Chapter 463

298

Chapter 462

304

Chapter 461

292

Chapter 460

329

Chapter 459

304

Chapter 458

311

Chapter 457

294

Chapter 456

295

Chapter 455

306

Chapter 454

322

Chapter 453

260

Chapter 452

307

Chapter 451

772

Chapter 450

323

Chapter 449

330

Chapter 448

343

Chapter 447

286

Chapter 446

326

Chapter 445

336

Chapter 444

363

Chapter 443

361

Chapter 442

365

Chapter 441

378

Chapter 440

419

Chapter 439

374

Chapter 438

385

Chapter 437

403

Chapter 436

376

Chapter 435

407

Chapter 434

412

Chapter 433

1748

Chapter 432

1673

Chapter 431

1179

Chapter 430

493

Chapter 429

319

Chapter 428

331

Chapter 427

1292

Chapter 426

310

Chapter 425

295

Chapter 424

315

Chapter 423

324

Chapter 422

344

Chapter 421

356

Chapter 420

368

Chapter 419

1513

Chapter 418

401

Chapter 417

2065

Chapter 416

346

Chapter 415

380

Chapter 414

345

Chapter 413

340

Chapter 412

534

Chapter 411

2172

Chapter 410

1458

Chapter 409

3043

Chapter 408

658

Chapter 407

346

Chapter 406

323

Chapter 405

317

Chapter 404

361

Chapter 403

405

Chapter 402

2068

Chapter 401

316

Chapter 400

316

Chapter 399

1961

Chapter 398

341

Chapter 397

322

Chapter 306

0

Chapter 395

448

Chapter 394

1828

Chapter 393

405

Chapter 392

408

Chapter 391

363

Chapter 390

537

Chapter 389

1449

Chapter 388

560

Chapter 387

520

Chapter 386

486

Chapter 385

1781

Chapter 384

565

Chapter 383

445

Chapter 382

1214

Chapter 381

375

Chapter 380

396

Chapter 379

356

Chapter 378

309

Chapter 377

319

Chapter 376

345

Chapter 375

327

Chapter 374

1873

Chapter 373

297

Chapter 372

0

Chapter 372

1079

Chapter 371

378

Chapter 370

373

Chapter 369

321

Chapter 368

352

Chapter 367

330

Chapter 366

337

Chapter 365

364

Chapter 364

369

Chapter 363

502

Chapter 362

339

Chapter 361

346

Chapter 360

406

Chapter 359

395

Chapter 358

1688

Chapter 357

1089

Chapter 356

373

Chapter 355

406

Chapter 354

430

Chapter 353

395

Chapter 352

1282

Chapter 351

1756

Chapter 350

378

Chapter 349

346

Chapter 348

342

Chapter 347

325

Chapter 346

320

Chapter 345

312

Chapter 344

353

Chapter 343

352

Chapter 342

330

Chapter 341

344

Chapter 340

337

Chapter 339

348

Chapter 338

356

Chapter 337

318

Chapter 336

315

Chapter 335

322

Chapter 334

319

Chapter 333

365

Chapter 332

373

Chapter 331

360

Chapter 330

355

Chapter 329

356

Chapter 328

347

Chapter 327

339

Chapter 326

331

Chapter 325

346

Chapter 324

321

Chapter 323

360

Chapter 322

379

Chapter 321

358

Chapter 320

376

Chapter 319

369

Chapter 318

338

Chapter 317

384

Chapter 316

345

Chapter 315

377

chapter 314

357

chapter 313

349

chapter 312

357

chapter 311

355

chapter 310

362

chapter 309

366

chapter 308

405

chapter 307

524

Chapter 306

892

Chapter 305

520

Chapter 304

414

Chapter 303

400

Chapter 302

376

Chapter 301

369

Chapter 300

368

Chapter 299

343

Chapter 298

363

chapter 297

373

chapter 296

335

Chapter 295

351

chapter 294

322

chapter 293

350

Chapter 292

361

Chapter 291

347

Chapter 290

368

Chapter 289

363

Chapter 288

338

Chapter 287

317

Chapter 286

341

Chapter 285

341

Chapter 284

322

Chapter 283

337

Chapter 282

328

Chapter 281

362

Chapter 280

346

Chapter 279

363

Chapter 278

323

chapter 277

335

chapter 276

350

Chapter 275

352

chapter 274

343

chapter 273

357

chapter 272

335

chapter 271

333

chapter 270

344

chapter 269

335

chapter 268

343

chapter 267

332

chapter 266

334

chapter 265

321

chapter 264

336

chapter 263

334

chapter 262

325

chapter 261

339

chapter 260

357

chapter 259

330

chapter 258

325

chapter 257

353

chapter 256

360

chapter 255

331

chapter 254

302

chapter 253

316

chapter 252

327

chapter 251

313

chapter 250

324

chapter 249

329

chapter 248

313

chapter 247

316

chapter 246

306

chapter 245

309

chapter 244

330

chapter 243

319

chapter 242

311

chapter 241

301

chapter 240

312

chapter 239

302

chapter 238

312

chapter 237

323

chapter 236

314

chapter 235

325

chapter 234

312

chapter 233

302

chapter 232

325

chapter 231 fix

318

chapter 230

321

chapter 229

299

chapter 228

307

chapter 227

289

chapter 226

315

chapter 225

295

chapter 224

290

chapter 223

291

chapter 222

291

chapter 221

303

chapter 220

302

chapter 219

295

chapter 218

309

chapter 217

303

chapter 216

292

chapter 215

307

chapter 214

308

chapter 213

284

chapter 212

300

chapter 211

299

chapter 210

306

chapter 209

301

chapter 208

301

chapter 207

309

chapter 206

293

chapter 205

306

chapter 204

286

chapter 203

289

chapter 202

320

chapter 201

292

chapter 200

309

chapter 199

283

chapter 198

288

chapter 197

282

chapter 196

294

chapter 195

286

chapter 194

280

chapter 193

287

chapter 192

293

chapter 191

296

chapter 190

302

chapter 189

292

chapter 188

297

chapter 187

289

chapter 186

291

chapter 185

297

chapter 184

287

chapter 183

292

chapter 182

290

chapter 181

294

chapter 180

295

chapter 179

289

chapter 178

292

chapter 177

293

chapter 176

293

chapter 175

284

chapter 174

277

chapter 173

294

chapter 172

284

chapter 171

291

chapter 170

292

chapter 169

275

chapter 168

280

chapter 167

306

chapter 166

314

chapter 165

301

chapter 164

290

chapter 163

305

chapter 162

281

chapter 161

306

chapter 160

299

chapter 159

299

chapter 158

315

chapter 157

315

chapter 156

301

chapter 155

287

chapter 154

284

chapter 153

321

chapter 152

287

chapter 151

292

chapter 150

301

chapter 149

313

chapter 148

304

chapter 147

304

chapter 146

323

chapter 145

320

chapter 144

315

chapter 143

299

chapter 142

342

chapter 141

359

chapter 140

423

chapter 139

359

chapter 138

327

chapter 137

376

chapter 136

408

chapter 135

319

chapter 134

346

chapter 133

361

chapter 132

343

chapter 131

345

chapter 130

382

chapter 129

346

chapter 128

363

chapter 127

373

chapter 126

358

chapter 125

384

chapter 124

364

chapter 123

370

chapter 122

344

chapter 121

353

chapter 120

457

chapter 119

349

chapter 118

366

chapter 117

357

chapter 116

332

chapter 115

337

chapter 114

355

chapter 113

338

chapter 112

338

chapter 111

378

chapter 110

358

chapter 109

413

chapter 108

11417

chapter 107

10580

chapter 106

11778

chapter 105

12000

chapter 104

12243

chapter 103

12487

chapter 102

13145

chapter 101

13124

chapter 100

14490

chapter 99

13530

chapter 98

15916

chapter 97

14509

chapter 96

15765

chapter 95

14467

chapter 94

13905

chapter 93

14132

chapter 92

13077

chapter 91

14171

chapter 90

15983

chapter 89

14053

Chapter 88

14658

Chapter 87

14901

Chapter 86

15216

Chapter 85

15539

Chapter 84

17431

Chapter 83

17259

Chapter 82

14552

Chapter 81

16375

Chapter 80

16104

Chapter 79

16741

Chapter 78

14729

Chapter 77

15292

Chapter 76

14883

Chapter 75

14075

Chapter 74

14610

Chapter 73

15022

Chapter 72

13514

Chapter 71

14658

Chapter 70

15863

Chapter 69

15101

Chapter 68

14389

Chapter 67

15272

chapter 66

18583

chapter 65

13218

chapter 64

13931

chapter 63

12497

chapter 62

12089

chapter 61

14617

chapter 60

15511

chapter 59

11898

chapter 58

13752

chapter 57

14665

chapter 56

11503

chapter 55

11654

chapter 54

13649

chapter 53

12282

chapter 52

11314

chapter 51

14409

chapter 50

12817

chapter 49

11704

chapter 48

14666

chapter 47

12052

chapter 46

12017

chapter 45

14765

chapter 44

12912

chapter 43

11876

chapter 42

20038

chapter 41

13063

chapter 40

12503

chapter 39

14559

chapter 38

12247

chapter 37

11854

chapter 36

15289

Chapter 35

14146

Chapter 34

13144

Chapter 33

16293

Chapter 32

13425

Chapter 31

13804

Chapter 30

17686

chapter 29

12958

chapter 28

12789

chapter 27